Obveznik PDV-advokat ima obavezu izdavanja računa za svaki promet dobara i usluga, u skladu sa Zakonom, kako avansnog računa po osnovu naplate avansnih sredstava, tako i konačnog računa po okončanju pružanja usluge. Jedini izuzetak od ovog pravila je u situaciji kada je primalac usluga fizičko lice koje nije obveznik PDV. U tom slučaju, advokat može, ali, i ne mora da izda račun. 

Pored toga, u skladu sa odredbom člana 3. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, kada obveznik PDV-advokat u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet advokatskih usluga za koji je primio avansnu uplatu, u tom slučaju nema obavezu izdavanja računa po osnovu primljene avansne uplate, već samo računa za izvršeni promet advokatskih usluga. 

Avansni račun koji izdaje obveznik PDV-advokat treba da sadrži podatke iz člana 42. stav 4. Zakona, odnosno podatke propisane Pravilnikom, iz člana 20. To su sledeći podaci: 
1. naziv, adresa i PIB obveznika PDV-izvršitelja;
2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3. naziv, adresa i PIB obveznika – izvršnog poverioca; 
4. osnov za avansno plaćanje (naplata predjuma za vođenje postupka izvršenja); 
5. iznos avansne uplate; 
6. poresku stopu koja se primenjuje (u ovom slučaju 20%); 
7. iznos obračunatog PDV. 

U konačnom računu za promet usluga, koji obveznik PDV-advokat izdaje najranije danom kada se advokatska usluga smatra pruženom, ukupan iznos naknade, bez PDV, umanjuje za iznose avansnih uplata, bez PDV, a iznos PDV koji je obračunat po osnovu ukupnog iznosa naknade umanjuje za iznose PDV koji su obračunati po osnovu avansnih uplata. 

Konačan račun koji izdaje obveznik PDV-advokat, treba sa sadrži: 
1. naziv, adresa i PIB obveznika PDV-advokata;
2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa; 
3. naziv, adresa i PIB obveznika – primaoca advokatskih usluga; 
4. vrstu i obim usluga (npr. advokatske usluge u vezi sa vođenjem parničnog postupka); 
5. datum prometa usluga i visinu avansnih plaćanja; 
6. iznos osnovice; 
7. poresku stopu koja se primenjuje (20%); 
8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu. 

Kada obveznik PDV-advokat na osnovu zaključenog ugovora nekom licu pruža advokatske usluge u dužem vremenskom periodu, može da izda jedan račun za više pojedinačnih advokatskih usluga, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV (datum prometa usluga, vrsta i obim usluga, iznos osnovice, poreska stopa koja se primenjuje i iznos PDV), s tim što period za koji se izdaje račun ne može biti duži od kalendarskog meseca, a račun može izdati najkasnije poslednjeg dana kalendarskog meseca za usluge izvršene u tom mesecu.