Zaposleni imaju pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Visina minimalne zarade propisana je od strane Socijalno-ekonomskog saveta za teritoriju Republike Srbije. Ako Socijalno-ekonomski savet nije doneo odluku o visini minimalne zarade u roku od 15 dana od početka pregovora, odluku o visini minimalne zarade donosi Vlada Republike Srbije u roku od 15 dana. 

Obračun zarade i naknade zarade 
Prilikom svake isplate zarade i naknade zarade, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obračun zarade i naknade zarade najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec. Obračun zarade i naknade zarade koje je poslodavac dužan da isplati zaposlenom predstavlja izvršnu isplatu, a može se dostaviti i elektronskim putem. Ukoliko poslodavac nije izvršio isplatu zarade zaposlenom, isti je dužan da dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade za taj mesec, obaveštenje da zarada nije isplaćena, kao i razloge zbog kojih nije isplaćena. 

Evidencija zarade i naknade zarade 
Poslodavac ima obavezu da vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade za svakog zaposlenog. Mesečna evidencija sadrži podatke o zaradi, zaradi po odbitku poreza i doprinosa iz zarade i odbicima od zarade. Evidenciju potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje ili drugo lice koje ono ovlasti. 

Naknada zarade 
Iz odgovarajuće zarade koju je zaposleni ostvario, izdvaja se naknada zarade koja predstavlja pravo zaposlenog koje ostvaruje u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu. Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradan dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa. 

Ukoliko zaposleni odsustvuje sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, ima pravo na naknadu zarade, i to: 
-najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije određeno; 
-u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno. 

Za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima posla do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, isti ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini od 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini. 

Naknada troškova 
U skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, i to: 
-za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz; 
-za vreme provedeno na službenom putovanju u zemlji; 
-za vreme provedeno na službenom putovanju u inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima; 
-za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade; 
-za ishranu u toku rada, ako poslodavac nije ovo pravo obezbedio na drugi način; 
-za regres za korišćenje godišnjeg odmora. 

Prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati: 
-otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini dve prosečne zarade; 
-naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog; 
-naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.