• Obim prava na poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana ograničen je: 
  • - na kupovinu prvog stana (samo se prilikom sticanja prvog stana od strane kupca može ostvariti pravo na poresko oslobođenje; ako kupac prvog stana iz ma kog razloga želi da kupi drugi stan, npr. radi proširenja porodičnog domaćinstva, prilikom te kupovine ne može se ostvariti pravo na poresko oslobođenje, jer je to lice već iskoristilo pravo), 
  • - površinom stana koji se može kupiti bez plaćanja poreza, a koja iznosi za kupca do 40m2 i za svakog člana njegovog domaćinstva za koga kupuje prvi stan još do 15m2

  Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine odgovarajućeg stana za kupca i člana njegovog porodičnog domaćinstva za koga kupuje stan, porez se plaća na razliku površine kupljenog i površine odgovarajućeg stana. 

  Isto lice nema pravo da po osnovu kupovine stana na koji se plaća porez na dodatu vrednost ostvari pravo na refundaciju tog poreza, a da potom kupi drugi stan i ostvari pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava. Naime, za to lice stan na koji plaća porez na prenos apsolutnih prava ne bi bio prvi, već drugi, treći... stan. 

  Takođe, ako je za neko lice ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost ili pravo na poresko oslobođenje kao člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana, nema osnova da se za to lice iznova ostvari pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, bilo da kupuje prvi stan kao kupac ili kao član porodičnog domaćinstva nekog drugog kupca prvog stana. 
  Na obim prava na kupovinu stana ne utiče ni činjenica da je dete rođeno nakon overe ugovora o kupovini prvog stana, a pre donošenja rešenja kojim je utvrđen porez. 

  Fizička lica koja su zaključila ugovor o kupoprodaji stana i potpise na njemu overila kod suda pre 8. jula 2007. godine nemaju pravo na poresko oslobođenje primenom odredaba čl. 31a i 31b Zakona, bilo da je stan kao predmet kupoprodaje za kupca prvi, drugi, treći... stan.