Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motornog vozila
 
S obzirom da poreski tretman prometa motornog vozila često zavisi od toga da li je prilikom nabave predmetnog dobra obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osonovu, prvo se razmatra kada i pod kojim uslovima je do toga došlo. Prethodnim porezom se smatra PDV koji je obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, kao i PDV plaćen prilikom uvoza dobara, a koji obveznik PDV može da odbije od PDV koji duguje. 
 
Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik PDV stiče u poreskom periodu u kojem je ispunjen i poslenji propisani uslov za ostvarivanje ovog prava. Pravo na odbitak obveznik ima ako su dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza koristi za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, podleže oslobođenju od plaćanja PDV ili ima pravo na odbitak prethodnog poreza.
 
Ovo pravo obveznik može da ostvari ako ima račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je PDV plaće prilikom uvoza. Prema ovome, obveznik ima pravo da odbije prethodni porez ako poseduje propisanu dokumentaciju i ako će motorno vozilo koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza.
 
Međutim obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplovila, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga koje su povezane sa korisšćenjem ovih prevoznih sredstava.
 
Naime, obveznik PDV ipak ima pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu nabavke putničkih automobila i motocikala, ako će se ista koristiti za:
 
  • - promet i iznajmljivanje
  • - prevoz lica i dobara
  • - obuku vozača za upravljanje vozilima