Novim Zakonom o zaštiti potrošača skraćen je rok u kojem je prodavac dužan da odgovori potrošaču na izjavljenju reklamaciju, sa 15 dana na 8 dana od dana prijema reklamacije. 
Prodavčev odgovor na reklamaciju potrošača mora da sadrži: 
  • - odluku da li prihvata reklamaciju, 
  • - izjašnjenje o zahtevu potrošača i 
  • - konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. 

Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. 

O produženju roka za rešavanje reklamacije prodavac ima obavezu da to evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Moguće je samo jednom produžiti rok za rešavanje reklamacija. 
Još jedna novina u novom zakonu, koja je propisana poslednjim stavom člana 56. Zakona, jeste da potrošač više nema obavezu da prilikom reklamacije robe dostavi prodavcu ambalažu robe. Ambalaža robe, tj. njeno nedostavljanje ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti robe.