Oporezivanje imovine u tzv "statici" za 2013. godinu
 
Osnov oporezivanja porezom na imovinu predstavlja činjenica da je određeno lice imalac prava na imovini koja je predmet oporezivanja (izuzev slučaja kada je drugo lice obveznik po zakonu) na koji način iskazuje svoju ekonomsku snagu.
 
Porez na imovinu predstavlja osnovni prihod jedinice lokalne samouprave, na određenoj teritoriji. Pod pojmom jedinice lokalne samouprave nalaze se opštine, gradovi i grad Beograd.
 
Porez na imovinu u Republici Srbiji uređen je:
 • - Zakonom o porezima na imovinu
 • - Pravilnikom o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima
 • - Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrdđvanje poreza na imovinu
 • - Zakonom o finansiranju lokalne samouprave
 
Polazeći od toga da su obveznici dužni od 31. marta. 2013. godine da podnesu poreske prijave u vezi oporezivanja njihove imovine, važno je istaći:
 • - koja se imovina oporezuje porezom na imovinu
 • - ko su obveznici poreza na imovinu
 • - ko je u obavezi da podnese poresku prijavu i kako se vrši utvrđivanje poreza
 • - kako treba da postupe obveznici ako smatraju da imaju pravo na oslobađanje od poreza
 • - na koji se način vrši plaćanje poreza.
 
Prilikom oporezivanja imovine pravnih lica i imovine preduzetnika koja im služi za obavljanje samostalne delatnosti, u slučaju da isti porez ne plaćaju paušalno, važno je naglasiti:
 • - ko ima obavezu podnošenja poreske prijave
 • - kada se podnosi poreska prijava
 • - kome se podnosi poreska prijava
 • - obrasci poreskih prijava
 • - utvrđivanje poreza - poreska osnovica, poreska stopa