Imovina privrednog društva pravno je odvojena od lične imovine vlasnika (osnivača, članova, akcionara) tog društva. Imovina društva se koristi za obavljanje poslovne delatnosti tog društva, dok njegovi vlasnici imaju pravo na dividendu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. 

Međutim, u praksi je česta pojava da vlasnici društva uzimaju određena dobra koja su u imovini društva za svoje lične potrebe. Na ovaj način vlasnici društva ostvaruju prihod – uvećavaju ličnu imovinu na uštrb imovine društva. 

Postoje brojni pojavni oblici uzimanja iz imovine društva od strane njegovog vlasnika. U praksi, vlasnici najčešće koriste poslovni račun privrednog društva za svoje lične potrebe. Na primer, preko poslovnog računa plaćaju letovanje, školarinu svojoj deci ili podižu novac sa poslovnog računa za neke druge privatne potrebe. 

Osim ovih klasičnih slučajeva uzimanja iz imovine društva, postoje drugi, nešto suptilniji, slučajevi uzimanja iz imovine privrednog društva, od kojih ćemo jedan navesti u primeru. 

Petar Petrović je jedini vlasnik privrednog društva “ABC” doo, koje u svojoj imovini, između ostalog, ima i pravo svojine na stanu. Petar Petrović želi da prenese pravo svojine na predmetnom stanu na svog sina, kako bi rešio njegovo stambeno pitanje. Zaključuje se ugovor o poklonu stana između društva “ABC” doo kao poklonodavca i sina vlasnika društva kao poklonoprimca, na osnovu koga se vrši prenos prava svojine na stanu. 

Ovde se postavlja pitanje, da li je predmetni poklon stana oporeziv porezom na poklon (u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu) ili porezom na dohodak građana, u skladu sa odredbom člana 61. stav 1 tačka 4) ZPDG. Imajući u vidu načelo fakticiteta, ovaj poklon stana suštinski predstavlja uzimanje iz imovine društva “ABC” doo za privatne potrebe vlasnika. Porez na poklon, u konkretnom slučaju, ne plaća se budući da je predmetni prihod oporeziv porezom na dohodak građana. 

S obzirom da se prihod po osnovu uzimanja iz imovine oporezuje porezom po odbitku, društvo “ABC” doo ima obavezu da po osnovu predmetnog poklona obračuna I plati porez po odbitku. Prema našem mišljenju, u ovom slučaju tržišna vrednost poklonjenog stana predstavlja neto prihod vlasnika koji je za potrebe obračuna poreza po odbitku potrebno preračunati u bruto iznos, koji bi predstavljao osnovicu za obračun poreza po odbitku. 

Imajući u vidu navedno obračun je sledeći: 

Neto iznos (tržišna vrednost stana): 10.000.000 dinara 

Bruto iznos (osnovica): 11.764.706 dinara ( 10.000.000 x 1,17647059) 

Porez po odbitku: 1.764.706 dinara (11.764.706 x 15%)