Odredbama člana 34. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisan je poseban postupak oporezivanja za poljoprivrednike. Ovim zakonskim odredbama uređuje se: 

-koja lica se smatraju poljoprivrednicima 

-pravo poljoprivrednika na PDV nadoknadu po osnovu isporuke poljoprivrednih i šumarskih proizvoda i poljoprivrednih usluga 

-visina i način obračunavanja i plaćanja PDV nadoknade 

-pravo obveznika PDV koji otkupljuje poljoprivredne i šumske proizvode i prima poljoprivredne usluge na odbitak PDV nadoknade kao prethodnog poreza, kao i 

-mogućnost poljoprivrednika da se opredeli za obavezu obračunavanja PDV (evidentiranje za PDV). 

Međutim, na lica koja samostalno vrše promet dobara i usluga u okviru obavljanja poljoprivredne delatnosti kao trajne aktivnosti koju vrše u cilju ostvarivanja prihoda, a koja su, u skladu sa odredbom člana 38. stav 1. Zakona o PDV, bila dužna da podnesu evidencionu prijavu PDV, odnosno koja su se u skladu sa odredbom člana 34. stav 6. Zakona o PDV opredelila za obavezu plaćanja PDV, ne primenjuju se odredbe člana 34. Zakona o PDV, s obzirom da ova lica imaju sva prava i obaveze koje Zakon o PDV propisuje za obveznike PDV. 

Naime, odredba člana 38. stav 1. Zakona o PDV, kojom je propisano da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu, primenjuje se i na lica koja se smatraju poljoprivrednicima u smislu odredaba člana 34. Zakona o PDV.