Članom 2. tačkom (21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju kreditni poslovi sa inostranstvom su definisani kao krediti i zajmovi između rezidenta i neredizenta zaključeni u devizama, pri čemu kredite odobrava banka ili strana banka.  
 
Stavom 2. ovog člana i ove tačke Zakona propisano je da se kreditnim poslovima sa inostranstvom smatraju i finansijski krediti i zajmovi u devizama koje kreditor, odnosno zajmodavac odobrava dužniku tako što sredstva stavlja na raspolaganje uplatom na račun dužnika. 
 
Osim navedenog, pod finansijskim kreditima i zajmovima podrazumevaju se i svi oblici finansiranja koje odobravaju banke, strane banke i druge strane finansijske institucije. Najzad, finansijskim kreditom se, u smislu člana 2. tačka (21) Zakona, smatra i finansiranje trgovine robom ili pružanja usluga u kojoj rezident nije ugovorna strana u poslu, a koje odobrava banka. 
 
Dopunske uplate osnivača nisu direktno uređene odredbama Zakona, ali se navode u pozakonskim propisima, donetim radi izvršavanja ovog zakona.