Članom 74. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne vodi evidenciju prometa na potpun i propisan način (član 37). Za ove radnje kazniće se:  
  • -fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, a 
  • -preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.   

Članom 75. stav 1. tačka 7) Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne vodi evidenciju prometa (član 37). Za ove radnje kazniće se: 
  • -fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, a 
  • -preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara. 

Uz prekršajnu kaznu, pravnom licu može se izreći i zaštitna mera obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude, a uz tu prekršajnu kaznu, odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine. Uz prvu prekršajnu prijavu, preduzetniku se može izreći zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.  

Prema članu 50. stav 1. tačka 29) Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako u teretnom motornom vozilu, kojim obavlja prevoz stvari za sopstvene potrebe, nema dokument (otpremnica i sl.) iz koga se može utvrditi vlasnik i vrsta stvari koji se prevoze (član 39. stav 5.). 
 
Za ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu, zatim preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 100.000 dinara, a fizičko lice novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.