Obveznici poreza na dobit pravnih lica obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit za poreski period i tekuću godinu, u skladu sa čl. 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravih lica. Prema članu 67. stav 1. Zakona, poreski obveznik, osim nedobitne organizacije i poreskog obveznika iz člana 34. ovog zakona, sa izuzetkom poreskog obveznika u postupku reorganizacije, tokom godine porez na dobit plaća u vidu mesečnih akontacija, čiju visinu utvrđuje na osnovu oporezive dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke, a koja je iskazana u poreskoj prijavi za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period, i u kojoj iskazuje i podatke od značaja za utvrđivanje visine akontacije u tekućoj godini. 

Poresku prijavu u kojoj je obračunat porez za period za koji se utvrđuje porez, prema članu 63. stav 1. Zakona, poreski obveznik je dužan da podnese nadležnom poreskom organu na Obrascu PDP – poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za period od __ do __ 201_. godine, koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica. 

U toj poreskoj prijavi koja se podnosi u roku od 180 dana od isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza i u kojoj je obračunat porez za 2014. godinu, iskazani su i podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije za 2015. godinu. U skladu sa Zakonom, obveznik sam obračunava visinu akontacije poreza na dobit za 2015. godinu i, po principu samooporezivanja, vrši plaćanje tako utvrđenih akontacija, bez donošenja rešenja poreskog organa. 

Mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15-og u mesecu za prethodni mesec, dakle do 15-og februara za mesec januar, do 15-og marta za mesec februar itd. Članom 68. Zakona uređeno je da se pod određenim uslovima utvrđeni iznos mesečnih akontacija može promeniti. Naime, tim članom Zakona propisano je sledeće: 
“Ako u tekućoj godini dođe do značajnih promena u poslovanju obveznika, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza, poreski obveznik može, po podnošenju poreske prijave iz člana 63. stav 1. ovog zakona, podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom, u kojoj će iskazati podatke od značaja za izmenu mesečne akontacije i obračunati njenu visinu, najkasnije u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans. Poreski obveznik može započeti plaćanje akontacije u skladu sa poreskom prijavom iz stava 1. ovog člana za mesec u kome je prijava podneta, i to počev od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta.” 

Kako bi izbegli plaćanje nerealnih iznosa akontacija u odnosu na stvarnu oporezivu dobit nastalu iz tekućeg poslovanja u 2015. godini, obveznici mogu da koriste mogućnost propisanu odredbom člana 68. Zakona. 

U slučaju kada je u 2014. godini imao gubitak u poreskom bilansu i nije utvrdio akontaciju poreza, a u toku 2015. godine ostvaruje pozitivan rezultat i oporezivu dobit, smatramo da obveznik takođe, treba da podnese poresku prijavu u skladu sa članom 68. Zakona i da započne plaćanje akontacije utvrđene u toj poreskoj prijavi.