Otpremnica, kao i faktura, dostavnica, prijemnica i druga odgovarajuća isprava za robu, obavezno sadrži: 
  • -naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca, 
  • -mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu, 
  • -broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji i datum izdavanja isprave, 
  • -naziv i adresu primaoca robe i potpis lica koje je robu zaprimilo, 
  • -naziv robe, količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i podatke o prevozniku robe. 
U presudi Višeg trgovinskog suda Pž. 7112/2007 od 17.10.2007. godine zauzet je stav da otpremnica u kojoj je naznačena vrsta, količina i cena robe koja je dostavljena kupcu, ima sve elemente fakture, pa iako u njoj nije određen rok za plaćanje cene, on je odrediv, jer je dostavljanjem otpremnice dužnik pozvan da svoju obavezu isplati odmah. 
Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju u članu 39. stav 5. propisano je da u teretnom motornom vozilu, kojim se obavlja prevoz stvari za sopstvene potrebe, mora biti dokument (otpremnica i sl.) iz koga se može utvrditi vlasnik i vrsta stvari koji se prevoze. 

Prijem robe i potpisivanje otpremnice 
Kada je reč o prijemu robe i potpisivanju otpremnice, sudska praksa je na stanovištu da lica koja vrše prijem robe ne moraju imati posebno ovlašćenje, već je određivanje lica koje će primiti robu deo unutrašnje organizacije svakog pravnog lica. Pod pojmog zaposlenog smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu društva, ako obavlja funkciju u društvu.