Prilikom izmene mesečnih akontacija, obveznik menja visinu akontacija i počinje uplatu za naredni period tako utvrđenih akontacija u skladu sa Zakonom (od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta), pri čemu ne obračunava razliku u odnosu na do tada plaćanje akontacije u toku godine. 

Izmena mesečne akontacije poreza više puta u toku poreskog perioda 

Što se tiče mogućnosti za izmenu mesečnih akontacija, članom 68. Zakona nije propisano ograničenje za podnošenje poreske prijave za izmenu meseca akontacije. Prema tome, obveznik koji je npr. za period 1.1 – 31.3. sastavio poreski bilans i podneo poresku prijavu za izmenu mesečne akontacije, može da odluči da ponovo u toku tekuće godine podnese poresku prijavu za novu izmenu mesečne akontacije, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 68. Zakona. 

Prilikom nove izmene mesečnih akontacija, obveznik počinje uplatu tako utvrđenih akontacija u skladu sa Zakonom, od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta, pri čemu se ne obračunava razliku u odnosu na do tada plaćene akontacije u toku godine. Prema tome, u zavisnosti od toga za koji period su podneti poreska prijava i poreski bilans, obveznik nastavlja sa uplatom novoutvrđenih iznosa akontacija, bez obračuna razlike za do tada plaćene akontacije. 

U skladu sa propisima koji uređuju poreski postupak i poresku adiministraciju, Poreska uprava vrši utvrđivanje poreza donošenjem poreskog rešenja, između ostalog, u postupku poreske kontrole – ako poreski obveznik suprotno Zakonu ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno. S tim u vezi, a prema članu 69. Zakona, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, ukoliko se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da ne sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. 

Prema tome, ukoliko po podnetnoj poreskoj prijavi za izmenu mesečne akontacije nadležni poreski organ kontrolom utvrdi da poreska prijava sadrži netačne podatke, nepotpuna je ili postoje drugi nedostaci od značaja utvrđivanje visine poreske obaveze-akontacije, poreski organ će utvrditi visinu poreske obaveze donošenjem poreskog rešenja u postupku poreske kontrole.