Prema članu 41. Zakona o trgovini koji je bio predmet izmena krajem januara 2013. godine, trgovac je dužan da na jasan, nesumljiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu robe/usluga koja se nudi u trgovini na malo. Prodajna cena je ukupna, konačna cena po jedinici robe, ili date količine robe, odnosno konačna cena usluge, uključujući sve poreze i dažbine. 

Trgovac je dužan da pored prodajne cene označi i jediničnu cenu za prethodno upakovane proizvode. U skladu sa odredbama navedenog člana, jedinična cena predstavlja prodajnu cenu obračunatu po kilogramu, litru, metru, kvadratnom metru, kubnom metru ili drugoj jedinici mere koja se uobičajeno koristi u prometu određene robe/usluge. Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja, odnosno bez otvaranja pakovanja, pri čemu nastaje vidno oštećenje. 

Za robu koja nije upakovana nego se meri u prisustvu potrošača, trgovac je dužan da istakne samo jediničnu cenu robe. Ako je ta cena jednaka prodajnoj ceni, onda se jedinična cena ne mora posebno isticati. Prilikom pružanja usluga, trgovac je dužan da na vidnom mestu istakne samo jediničnu cenu usluga (npr. prema satu, kilometru, kilo-vat-satu i sl.), na jasan, nesumljiv, lako uočljiv i čitljiv način. 
 
Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda stupio je na snagu 4. novembra 2014. godine, posle skoro dve godine od izmene Zakona. Ovim pravilnikom su propisani način i uslovi isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda. U skladu sa članom 3. Pravilnika, jedinična cena se ističe na jasan, lako uočljiv i čitljiv način sa naznakom jedinice mere u kojoj je iskazana – din/jedinica mere. 

Pravilnikom su utvrđeni sledeći proizvodi za koje se ističe jedinična cena: 
 • 1.hrana i hrana za životinje,
 • 2.alkoholna i bezalkoholna pića i sokovi,
 • 3.voda, 
 • 4.deterdženti, 
 • 5.boje i lakovi, osim slikarskih boja, 
 • 6.ulja, maziva i druge tečnosti za motore i motorna vozila, 
 • 7.destilovana voda, 
 • 8.proizvodi za pranje, čišćenje i negu lica i tela, 
 • 9.proizvodi za pranje i negu kose, 
 • 10.proizvodi za pranje, čišćenje i negu zuba i usne šupljine. 

Izuzetno, isticanje jedinične cene nije potrebno za: 
 • 1.proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti,
 • 2.voće i povrće koje se prodaje po komadu ili u svežnju. 
 
Za proizvode čija težina oceđene mase se navodi, jedinična cena odnosi se na navedenu težinu oceđene mase.