Polazeći od toga da Vaskršnji, odnosno za zaposlene katoličke veroispovesti Uskršnji praznici, uvek padaju u dane vikenda – subotu i nedelju i ne pomeraju se na naredni radni dan, zasposlenom koji odustvuje u dane praznika pripada naknada zarade za dane praznika koji su, prema rasporedu radnog vremena kod poslodavca, pali u njegove radne dane, a ne pripada mu za dane koji su prema rasporedu radnog vremena njegovi neradni dani (dani nedeljnog odmora). 

U zavisnosti od toga kako je kod poslodavca raspoređeno nedeljno radno vreme (na pet ili šest radnih dana) i kako je organizovan rad (u jednoj smeni, više smena ili u turnusu), utvrđuje se pravo zaposlenog za naknadu zarade za odsustvovanje povodom Vaskršnjih, odnosno Uskršnjih praznika.

Kod poslodavca kod koga je radno vreme raspoređeno na pet radnih dana (od ponedeljka do petka), zaposleni ima pravo za naknadu zarade za petak i ponedeljak, jer su to prema rasporedu radnog vremena, njegovi radni dani u koje bi radio da nije bilo praznika i za koji treba da mu se nadoknadi zarada koju nije ostvario zbog odsustvovanja na praznik.

Ako je radno vreme raspoređeno na šet radnih dana (od ponedeljka do subote) zaposlenom pripada pravo na naknadu zarade za petak, subotu i ponedeljak. Kod poslodavca kod koga se rad obavlja u turnusu ili je radno vreme raspoređeno na drugačiji način, tako da zaposlenom dani nedeljnog odmora nekada padaju za vikend, a nekada za druge dane tokom nedelje, pravo na naknadu zarade zbog odsustvovanja na praznik, takođe, zavisi od rasporeda radnog vremena u toku nedelje, i to: 

  • -kod petodnevne radne nedelje kada se koriste dva dana nedeljnog odmora, ako oba dana nedeljnog odmora padnu u dane praznika, ili samo jedan, za te dane zaposleni nema pravo na naknadu zarade zbog odsustvovanja na praznik. Međutim, ako dani nedeljnog odmora ne padaju u dane praznika, već u neke druge dane tokom nedelje, a zaposleni odsustvuje u dane Vaskršnjih, odnosno Uskršnjih praznika – ima pravo na naknadu zarade za sva četiri dana praznika, jer su to prema rasporedu njegovi radni dani; 

-kod šestodnevne radne nedelje kada se koristi jedan dan nedeljnog odmora, ako dan nedeljnog odmora padne u bilo koji dan praznika, zaposleni za taj dan nema pravo na naknadu zarade, a ako dan nedeljnog odmora pada u neki drugi dan tokom nedelje, a zaposleni odsustvuje u dane praznika, kao i u prethodnom slučaju, ima pravo na naknadu zarade za sva četiri dana praznika.

Pravo na naknadu zarade za Prvomajske praznike  

Kod utvrđivanja prava na naknadu zarade zbog odsustvovanja za praznik, treba imati u vidu da se primenjuju dva osnovna pravila, i to: 
  • -zaposleni će ostvariti pravo na naknadu zarade samo za dane za koje bi da je radio ostvario zaradu, dok za dane koji predstavljaju njegove dane nedeljnog odmora zaposlenom ne pripada pravo na naknadu zarade, 
  • -zaposlenom može da se isplati naknada zarade najviše za onoliko dana koliko je Zakonom utvrđeno da se ne radi.