Prema članu 108. Zakona o radu, zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110% od osnovice. 

Osnovicu za obračun uvećane zarade čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Osnovna zarada, u smislu člana 107. Zakona o radu, određuje se na osnovu uslova, utvrđenih pravilnikom, potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu. 

Praktično, osnovna zarada se dobija na osnovu koeficijenta utvrđenog za radno mesto i cene rada utvrđene za koeficijent jedan ili na osnovu cene rada utvrđene po radnom času i vremena provedenog na radu, zavisno od toga kako je poslodavac svojim opštim aktom uredio utvrđivanje osnovne zarade, odnosno cene rada. 

Za zaposlene, korisnike budžetskih sredstava, osnovna plata koja služi kao osnovica za obračun uvećane plate (dodatka na platu) po osnovu rada na dan praznika, utvrđuje se množenjem koeficijenta utvrđenog odgovarajućom uredbom koja se odnosi na određenu kategoriju budžetskog korisnika i osnovice za obračun plate koju utvrđuje Vlada Republike Srbije. 

Dakle, u osnovnu zaradu, koja služi kao osnov za obračun uvećane zarade, ne ulaze primanja po osnovu radnog učinka, bonusi, nagrade, “topli obrok”, regres, minuli rad i uvećana zarada po drugim osnovama iz člana 108. Zakona. Prema istom članu Zakona o radu, ako se istovremeno steknu uslovi za uvećanu zaradu po više osnova (za rad na dan praznika, za rad noću, prekovremeni rad i rad u smenama) procenat uvećane zarade može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja. 

Uvećanu zaradu za rad u dane praznika zaposleni ostvaruje zavisno od toga u koje dane praznika je radio, da li su to njegovi radni dani u koje bi on radio da nije bilo praznika, za koje ima pravo na zaradu i uvećanu zaradu po svim osnovima koji se steknu, ili je to dan njegovog nedeljnog odmora, kada mu se isplaćuje samo uvećana zarada za rad na dan praznika, odnosno i po drugom osnovu ako se steknu uslovi i obezbeđuje jedan dan nedeljnog odmora da koristi u narednom periodu.