Propisi o izveštavanju u poslovanju sa inostranstvom 

Izveštavanje Narodne banke Srbije (NBS) u poslovanju sa inostranstvom vrši se shodno odredbama Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom i Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Uputstvom za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom propisano je da su rezidenti-obveznici izveštavanja dužni da NBS dostavljaju izveštaje o, između ostalog, stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji. Izveštavanje se vrši dostavljanjem propisanog obrasca, radi čijeg je popunjavanja i dostavljanja NBS donela korisničko Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje obrasca DI – 1 Narodnoj banci Srbije. 

U delu ovog korisničkog Uputstva koji se odnosi na način popunjavanja Tabele 3 - Vlasnička ulaganja iz inostranstva - novčane i nenovčane transakcije, navedeno je: 
“U kolonu 3, Tržišna vrednost akcija, odnosno vlasničkih udela, upisuje se tržišna vrednost akcija ili vlasničkih udela stečenih ovom transakcijom. Ako su uplate u novcu, unosi se uplaćeni iznos, bez obzira na to da li mu je svrha osnivački ulog, dokapitalizacija ili je plaćen drugom pravnom ili fizičkom licu (ili Agenciji za privatizaciju) radi sticanja akcija/vlasničkih udela. Sve uplate koje povećavaju kapital, ali ne vlasničku glavnicu, već npr. rezerve pravnog lica, takođe, se unose u ovu kolonu. Za druge načine sticanja akcija ili vlasničkih udela (stvari, prava i licence i dr.) unosi se tržišna vrednost uložene imovine (u nedostatku informacija, može se koristiti knjigovodstvena vrednost). U slučaju zamene dužničkog odnosa vlasničkim (npr. pretvaranje kredita u vlasnički udeo), unosi se vrednost duga koji se pretvara u vlasničku glavnicu. Uplate, odnosno povlačenja izražavaju se u SAD dolarima, po zvaničnom srednjem kursu iz kursne liste NBS, prema datumu valute izvršene uplate, odnosno povlačenja strane investicije. Iznos povlačenja unosi se s minusnim predznakom.” 

Radi popunjavanja Tabele 3 - Vlasnička ulaganja iz inostranstva - novčane i nenovčane transakcije, na kraju ovog korisničkog uputstva dat je Šifarnik vrste vlasničkog ulaganja, kojim je šifra 60 propisana za uplatu osnivača koja ne povećava osnovni kapital.