Platni promet sa inostranstvom, koji se obavlja na osnovu Zakona, bliže je određen odredbama: 
  • -Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i
  • -Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.
 
Osnovnom verzijom Uputstva, u Šifarniku osnova naplate, plaćanja i prenosa po tekućim i kapitalnim transakcijama, u delu u kom su bile propisane šifre osnova transakcije Finansijskog računa - Direktne investicije, bila je propisana i šifra osnova naplate iz inostranstva, odnosno plaćanja u inostranstvo 560 – uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital. 
 
Važećom verzijom Uputstva, odnosno Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa po tekućim i kapitalnim transakcijama, takođe, je predviđena šifra osnova naplate iz inostranstva, odnosno plaćanja u inostranstvo 560 – uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital, dodatno upotpunjena sledećim tekstom: 
“Uključuje: 
  • -dopunsku uplatu sredstava osnivača koja ne povećava osnovni kapital, odnosno vraćanje dopunske uplate osnivaču.” 
 
Dakle, podzakonskim propisom, kojim se uređuje platni promet sa inostranstvom, ponovo je uveden pojam “dopunske uplate”, što je u skladu sa važećim Zakonom o stranim ulaganjima, pri čemu, istovremeno važeći Zakon o privrednim društvima više ne prepoznaje ovaj institut. 
 
Osim toga, propisivanjem ovog osnova priliva i odliva u delu Šifarnika koji je naslovljen “Finansijski račun - Direktne investicije”, implicira se da se radi o transakcijama po osnovu direktnih investicija nerezidenata u Republiku Srbiju. 

Članom 2. tačkom (17) Zakona direktne investicije su definisane kao ulaganja rezidenta u inostranstvu i nerezidenta u Republici u pravno lice sa ciljem da se uključi u upravljanje poslovima tog pravnog lica, s tim da se pod ulaganjem podrazumeva: osnivanje pravnog lica, ogranka ili predstavništva, kupovina udela ili akcija u kapitalu pravnog lica, dokapitalizacija pravnog lica, kao i svaki drugi oblik ulaganja kojim ulagač stiče najmanje 10% učešća u osnovnom kapitalu, odnosno najmanje 10% glasačkih prava, u roku ne dužem od godinu dana od dana prvog ulaganja u to pravno lice u slučaju sukcesivnih ulaganja (radi dostizanja praga od 10%). 
 
Direktnim investicijama se, istina, smatraju i krediti i zajmovi, ali samo ukoliko im je rok dospeća pet godina ili duži, te ukoliko imaju prirodu podređenog potraživanja (subordinirani krediti i zajmovi).