Izmenu mesečnih akontacija treba vršiti najčešće ako je: 
  • -u toku 2015. godine došlo do promena u poslovanju zbog kojih je ostvarena niža mesečna oporeziva dobit u odnosu na oporezivu dobit na osnovu koje je utvrđena akontacija za tekuću godinu; 
  • -u toku 2015. godine došlo do promena u poslovanju zbog kojih je ostvaren gubitak, a u 2014. oporeziva dobit na osnovu koje je utvrđena akontacija za 2015. godinu; 
  • -u drugim slučajevima koji bitno utiču na visinu akontacije poreza na dobit. 

Obveznik kod koga je u toku 2015. godine došlo do promena u poslovanju zbog kojih je ostvarena veća oporeziva dobit u odnosu na oporezivu dobit na osnovu koje je utvrđena akontacija za 2015. godinu, takođe, može podneti poresku prijavu za utvrđivanje novog (većeg) iznosa akontacije. U skladu sa navedenim, poreski obveznik ima mogućnost da izvrši izmenu mesečne akontacije tako što će podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom i u njoj iskazati podatke od značaja za izmenu mesečne akontacije. 

Izmena mesečne akontacije, ukoliko se vrši u skladu sa članom 68. Zakona, podrazumeva sledeće mogućnosti: 
  • -smanjenje iznosa akontacije 
  • -povećanje iznosa akontacije 
  • -prestanak plaćanja akontacije u toku godine 
  • -početak plaćanja akontacije u toku godine, na osnovu rezultata poslovanja u 2015. godini. 

Uz poresku prijavu i poreski bilans obveznik nije dužan da podnese bilans uspeha i bilans stanja za isti period, ali je dužan da nadležnom poreskom organu dostavi dokumentaciju koju nadležni organ zatraži u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Poreska uprava može zahtevati od poreskog obveznika i trećih lica da, u roku koji ona odredi, dostave na uvid i proveru poslovne knjige i evidencije, računovodstvene iskaze, poslovnu dokumentaciju i druge isprave i dokaze, radi utvrđivanja činjeničnog stanja. 

Napomena: 
Zakonom je propisano da se (počev za 2013. godinu) poreska prijava podnosi u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Poreska prijava za 2014. godinu, podnosi se najkasnije do 29. juna 2015. godine. S tim u vezi, Poreska uprava omogućava knjiženje konačne poreske obaveze na osnovu poreskih prijava koje su podnete pre navedenog datuma, i to pod datumom prijema poreske prijave, što za podnosioce tih prijava koji su u prvim mesecima 2015. godine ostvarili loše rezultate predstavlja mogućnost da odmah nakon konačnog zaduženja podnesu poresku prijavu sa poreskim bilansom, u kojoj će iskazati podatak od značaja za izmenu mesečne akontacije i obračunati njenu visinu, najkasnije u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans. 

Tako npr. poreski bilans i poresku prijavu za period 1.1.2015-30.04.2015. godine obveznik podnosi najkasnije do 30. maja, a plaćanje akontacije u skladu sa tom prijavom obveznik mora započeti za mesec u kojem je prijava podneta (za maj) počev od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je prijava podneta, a prva akontacija koju bi obveznik (u konkretnom slučaju) trebalo da plati je akontacija za maj, koja se plaća do 15. juna tekuće godine.