Vraćanje dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital 

Prema uputstvu Agencije za privredne registre za upis promene registrovanih podataka, objavljenom na internet sajtu ove agencije, postupak kod vraćanja dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital podrazumeva obavezu podnošenja Agenciji prijave za registraciju i objavu odluke o vraćanju dodatnih uplata na internet strani Agencije, uz koju se podnosi i odluka nadležnog organa društva o vraćanju dodatnih uplata, koja ne sme biti starija od tri meseca. 

Naime, članom 180. Zakona o privrednim društvima, kojim se uređuju uslovi i način vraćanja dodatnih uplata članovima društva, propisano je da se vraćanje dodatnih uplata članovima društva vrši shodno primenom odredaba ovog zakona o smanjenju osnovnog kapitala društva, što upućuje na shodnu primenu odredbe člana 314. ovog zakona. Kako je članom 314. Zakona o privrednim društvima predviđena obaveza registracije odluke o smanjenju kapitala, shodna primena ove odluke na postupak vraćanja dodatnih uplata podrazumeva da je ne samo potrebno doneti odluku o vraćanju dodatnih uplata članovima društva, već se ova odluka mora i registrovati kod Agencije, nakon čega će se objaviti i na internet strani nadležnog registra. 

Članom 319. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da, radi zaštite poverilaca, odluka mora biti objavljenja na internet strani nadležnog registra u trajanju od tri meseca, u kom periodu eventualni poverioci mogu prijaviti svoja potraživanja. 

Za razliku od postupka za registraciju smanjenja osnovnog kapitala društva, a imajući u vidu da se dodatne uplate ne registruju u nadležnom registru Agencije, nije predviđena mogućnost da se, po isteku tri meseca internet objave odluke o vraćanju dodatnih uplata, donese rešenje o smanjenju dodatnih uplata. U ovom slučaju, registrator može izdati potvrdu o tome da je odluka o vraćanju dodatnih uplata bila registrovana i objavljena na internet strani Registra privrednih subjekata u propisanom trajanju, premda se isto može utvrditi i neposrednom pretragom internet strane Agencije. 

Ova obaveza podnošenja Agenciji registracione prijave za registraciju i objavu odluke o vraćanju dodatnh uplata na internet strani Agencije odnosi samo na dodatne uplate uređene čl. 178. do 180. Zakona o privrednim društvima, ali ne i na dodatne uloge koji su bili uređeni odredbama ranije važećeg Zakona o privrednim društvima, a koji su, kako je navedeno u članu 590. važećeg Zakona o privrednim društvima, ugovoreni ili uplaćeni do 1.2.2012. godine. 

Kada je reč o objavljivanju platnog prometa sa inostranstvom po osnovu vraćanja dopunske uplate osnivaču, na nalogu za plaćanje treba navesti istu šifru osnova, kao i prilikom naplate koja je prethodno bila izvršena od stranog osnivača. Kako je Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa po tekućim i kapitalnim transakcijama šifra osnova 560 - uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital propisana ne samo kada se radi o prilivu po osnovu dopunske uplate sredstava osnivača koja ne povećava osnovni kapital, već i, kada se radi o odlivu po osnovu vraćanja dopunske uplate stranom osnivaču, ovu šifru bi trebalo navesti na nalogu platnog prometa sa inostranstvom i prilikom vraćanja dopunske uplate. 

Premda se dopunske uplate stranog osnivača, u smislu propisa o deviznom poslovanju, odnosno podzakonskih propisa kojima se uređuje platni promet sa inostranstvom, smatraju transakcijama koje se vrše po osnovu stranih direktnih investicija nerezidenata u Republici Srbiji, alternativa boljem regulisanju ovog instituta mogla bi biti njegovo prepoznavanje kao kreditnog posla sa inostranstvom, odnosno finansijskog zajma koji nerezidentni osnivač odobrava svom zavisnom, rezidentnom društvu. 

U svakom slučaju, prema važećoj regulativi rezidenti kojima je nerezident – osnivač ili član društva izvršio dopunsku uplatu koja ne povećava osnovni kapital rezidentnog privrednog društva, imaju obavezu izveštavanja NBS u svemu prema odredbama Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom i Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom kojima se uređuje obaveza izveštavanja o stranim direktnim investicijama rezidenata u zemlji. Kako finansiranje kroz dopunske uplate stranog osnivača predstavlja jednostavan i brz način obezbeđivanja potrebnih sredstava, obaveza izveštavanja NBS u smislu pomenute odluke i uputstva ne predstavlja veće opterećenje rezidentima, poredeći je sa uslovima, načinom i rokovima izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom.