Dopunske uplate su Zakonom o stranim ulaganjima uređene u delu koji se odnosi na pravo na transfer dobiti i imovine, tako što je članom 12. stav 1. ovog zakona propisano: 
 
“Strani ulagač može slobodno i bez odlaganja, u konvertibilnoj valuti, transferisati u inostranstvo sva finansijska i druga sredstva u vezi sa stranim ulaganjima, a posebno: 
  • 1. dobit ostvarenu po osnovu stranog ulaganja (profit, dividende i dr.);
  • 2. imovinu koja mu pripadne posle prestanka preduzeća sa stranim ulogom, odnosno na osnovu prestanka ugovora o ulaganju;
  • 3. iznose dobijene od prodaje akcija ili udela sa stranim ulogom; 
  • 4. iznose dobijene po osnovu smanjenja osnovnog kapitala preduzeća sa stranim ulogom; 
  • 5. dopunske uplate 
  • 6. naknade iz člana 9. ovog zakona.” 

Dakle, Zakonom o stranim ulaganjima dozvoljeno je stranim ulagačima da transferišu, u konvertibilnoj valuti, dopunske uplate, čime se ovaj zakon uskladio sa Zakonom o preduzećima koji je bio u primeni u vreme donošenja Zakona o stranim ulaganjima.  

Međutim, sa prestankom primene Zakona o preduzećima došlo je, pre svega, do terminološke neusklađenosti Zakona o stranim ulaganjima, kojim se uređuje pravo na retransferisanje dopunske uplate stranog osnivača, sa zakonima koji su kasnije uređivali modalitete finansiranja privrednih društava od strane članova.