Jedan od uslova za prihvatanje reklamacije je dostava fiskalnog isečka na uvid, odnosno drugog dokaza o kupovini (kopije računa, slipa i sl.). Odredbama člana 19. Zakona o fiskalnim kasama propisano je da se greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase, koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka, mogu ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobara posle izdavanja fiskalnog isečka, odnosno ako se vrši reklamacija pružene usluge posle izdavanja fiskalnog isečka. 

Na osnovu odredaba člana 32. Zakona o fiskalnim kasama, donet je Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja. U skladu sa članom 5. Pravilnika, prilikom reklamacija robe predaje se proizvod (bez obaveze predaje ambalaže) i fiskalni isečak (račun) i popunjava Obrazac NI – Nalog za ispravku, sa ciljem ispravke već evidentiranog prometa u fiskalnoj kasi. 

Prema članu 6. Pravilnika, ispravka na Obrascu NI vrši se samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa, na kojem je evidentiran promet konkretnog dobra koje se vraća ili se na drugi način vrši reklamacija tog dobra. Ako se vrši zamena dobra za dobro iste vrste i vrednosti, Obrazac NI se ne popunjava. 
Ako je pojedinačna ili ukupna vrednost kupljenih dobara koja se vraćaju ili reklamiraju veća od 500 dinara, u Obrazac NI obavezno se štampanim slovima upisuje ime i prezime kupca, njegov JMBG, a kupac je dužan da se svojeručno potpiše. Ukoliko se ova procedura ne ispoštuje, takav Obrazac NI je nevažeći. Ukoliko je vrednost dobara niža od 500 dinara, podaci o kupcu i njegov potpis nisu potrebni. 
 
Međutim, postavlja se pitanje da li prodavci imaju pravo da zahtevaju od kupaca JMBG prilikom popunjavanja Obrasca NI. Zabunu je stvorila neusaglašenost ovog propisa i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim je propisano da se prikupljanje podataka o fizičkim licima može regulisati samo zakonima, ali ne i podzakonskim aktima. 
 
Prema našem mišljenju, koje je u skladu sa odredbama Zakona o fiskalnim kasama i Pravilnikom, ne može se postavljati pitanje da li prodavci imaju pravo da zahtevaju od kupca JMBG, jer u skladu sa Pravilnikom oni moraju da upišu JMBG kupca u Obrazac NI; u protivnom, taj obrazac nije važeći i prodavci ne mogu izvršiti ispravku evidentiranog prometa niti prihvatiti reklamaciju kupca. 
 
Sve dok se ne izmeni Pravilnik ostaje obaveza prodavaca da u Obrazac NI unose JMBG potrošača.