Jedna od novina u vezi sa reklamacijama iz novog Zakona o zaštiti potrošača, a koja se odnosi na prodavce, tj. trgovce, jeste da su prodavci dužni da na prodajom mestu vidno istaknu obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbede prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. 

Forma obaveštenja nije propisana samim Zakonom, što znači da će prodavci, odnosno trgovci, sami, u slobodnoj formi, i prema svojim potrebama sastaviti obaveštenje za potrošače o načinu i mestu prijema reklamacija. Takođe, kada je reč o prisustvu lica ovlašćenih za prijem reklamacija, trgovac nema potrebu da zaposli novo lice, već je dovoljno da ovlasti neko od lica koja već rade u maloprodajnom objektu, za prijem reklamacija. 

U skladu sa odredbama člana 56. Zakona, prodavci su dužni da potrošačima izdaju pisanu potvrdu o prijemu reklamacije ili da elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, odnosno saopšte broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Ni u ovom slučaju forma potvrde nije propisana Zakonom, već samo obaveza prodavca da daju potvrdu o prijemu reklamacije (bilo pisanim, bilo elektronskim putem). Dakle, potrošač mora znati broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji reklamacija. 
Osim isticanja obaveštenja i izdavanja potvrde, u skladu sa odredbama čl. 56. Zakona, prodavci su dužni da vode evidenciju primljenih reklamacija i da je čuvaju najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o: 
 • - podnosiocu i datumu prijema reklamacije, 
 • - robi, 
 • - kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, 
 • - datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, 
 • - odluci o odgovoru potrošaču, 
 • - datumu dostavljanja te odluke, 
 • - ugovorenom primerenom roku za rešavanje sa kojim se saglasio potrošač, 
 • - načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i 
 • - produženju roka za rešavanje reklamacije. 
Takođe, ni evidencija o primljenim reklamacijama nema strogo propisanu formu, već samo podatke koje mora da sadrži, a prodavci će u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama odlučiti da li će tu evidenciju voditi u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku. 
Osim forme knjige evidencija o primljenim reklamacijama, članom 56. Zakona nije propisano mesto gde se vodi, odnosno gde se čuva evidencija o primljenim reklamacijama. Naime, za trgovce koji imaju veći broj maloprodajnih objekata postavlja se pitanje da li knjiga evidencija o primljenim reklamacijama mora voditi u svakom maloprodajnom objektu. Prema našem mišljenju, knjiga evidencija o primljenim reklamacijama mora se voditi u svakom maloprodajnom objektu, a pored toga može i centralizovano na jednom mestu (npr. u sedištu pravnog lica).  
Dakle, prodavci, odnosno trgovci u skladu sa novim Zakonom o zaštiti potrošača imaju obavezu da: 
 • - istaknu obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, 
 • - potrošaču izdaju potvrdu o prijemu reklamacije, odnosno elektronskim putem ga obaveste o prijemu reklamacije, 
 • - vode evidenciju primljenih reklamacija i da je čuvaju najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije potrošača, 
 • - potrošaču odgovore na izjavljenu reklamaciju u roku od 8 dana od dana podnošenja reklamacije, 
 • - u roku od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, reše reklamaciju. 
 
Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije.