Prihodom od samostalne delatnosti, saglasno odredbi člana 31. Zakona o porezu na dohodak građana, smatra se prihod ostvaren od privrednih delatnosti, uključujući delatnosti poljoprivrede i šumarstva, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po Zakonu ne plaća porez po drugom osnovu, kao i prihod ostvaren trajnim ili sezonskim iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (vađenje peska, šljunka i kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa, ćumura i sl.), inkubatorskom proizvodnjom živine i drugim sličnim delatnostima, nezavisno od toga da li su kao samostalne delatnosti registrovane kod nadležnog organa. 

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, saglasno odredbi člana 32. stav 1. Zakona, je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. tog zakona i svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom. Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti od poljoprivrede i šumarstva je fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i koje vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. 

Poresku osnovicu na koju preduzetnici plaćaju porez, predstavlja oporezivi prihod od samostalne delatnosti koji čini oporeziva dobit ili paušalno utvrđeni prihod.  

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. Zakona, ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo, na način utvrđen tim zakonom.