I u međunarodnom i u unutrašnjem prometu robe često se ugovara isporuka robe na takav način da isporučilac robe snosi sve troškove transporta robe do odredišta koja kupac izabere, a da te troškove naknadno snosi kupac. U suštini, radi se o isporukama na paritetu koji odabere kupac (npr. franko fabrika (EXW), vozarina plaćena do (CPT), isporučeno u mestu (DAP) i sl.), s tim što u ovom slučaju troškovi nisu unapred uračunati već se naknadno prefakturišu kupcu. 

Jasno je da svi troškovi koje snosi isporučilac robe do mesta isporuke koje je ugovoreno predstavljaju deo ukupne prodajne cene, te s tim u vezi, poreski tretman prefakturisanja ovih troškova zavisi od poreskog tretmana isporuke robe. Ako je isporuka robe oporeziva PDV i na iznos prefakturisanih troškova se obračunava PDV po istoj poreskoj stopi, a obveznik PDV - isporučilac ima pravo da PDV iskazan u računu dobavljača (npr. PDV po računu prevoznika za usluge prevoza) odbije kao prethodni prevoz. Međutim, u ovom slučaju čak i kada za pojedine troškove koji se prefakturišu nije obračunat PDV, prilikom prefakturisanja tih troškova kupcu obračunava se PDV (npr. troškovi osiguranja). 
 
Takođe, ako je isporuka dobara oslobođena PDV (npr. kod izvoza robe), PDV se ne obračunava ni na prefakturisane troškove. U nastavku ćemo prefakturisanje troškova prevoza dobara pokušati da objasnimo na konkretnom primeru: 
 
Obveznik PDV iz Novog Sada isporučuje 50 tona pšenice kupcu iz Kruševca. Ugovorom sa kupcem dogovoreno je da obveznik PDV organizuje prevoz robe do skladišta kupca u Kruševcu i da troškove koje ima po tom osnovu prefakturiše kupcu. 

Obveznik PDV angažovao je prevoznika koji mu je za prevoz pšenice izdao račun u kojem je iskazao osnovicu i PDV obračunat po stopi od 20%. 
Obveznik PDV ima pravo da PDV iskazan u računu prevoznika odbije kao prethodni porez. 

Iznos troškova prevoza navedenih u računu prevoznika, bez PDV koji je odbio ili će odbiti kao prethodni porez, obveznik PDV prefakturiše kupcu iz Kruševca i na iznos troškova obračunava PDV po stopi od 10%, s obzirom da se predmetni troškovi smatraju delom naknade za isporučenu pšenicu čiji promet se oporezuje po stopi od 10%.