Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poresku osnovicu kod prometa dobara i usluga čiji iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. 

Prema odredbama člana 17. stav 2. Zakona, u osnovicu se uračunavaju i: 
-akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV; 
-svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga. 

Prema tome, osnovicu za obračunavanje PDV za promet advokatskih usluga čini iznos naknade koji obveznik PDV-advokat prima ili treba da primi za predmetni promet, od primaoca usluge ili nekog trećeg lica (npr. lica koje je angažovalo advokata da zastupa interese okrivljenog u krivičnom postupku), u koju nije uključen PDV. 

U osnovicu za obračunavanje PDV uračunavaju se i svi troškovi koje obveznik PDV-advokat zaračunava primaocu usluge, kao što su npr. troškovi koji nastanu u vezi sa vođenjem postupka pred sudom ili nekim drugim državnim organom, a koje inicijalno snosi advokat. Prema tome, osnovicu za obračunavanje PDV za promet advokatskih usluga čini kako iznos nagrade koji pripada advokatu, tako i svi drugi troškovi koje advokat zaračunava primaocu usluge. 

Prema odredbama člana 17. stav 3. Zakona, osnovica ne sadrži popuste i druga umanenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga, kao ni iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu. 

S tim u vezi, u osnovicu za obračunavanje PDV ne uračunavaju se iznosi koje obveznik PDV-advokat naplaćuje u ime i za račun primaoca usluge, a koje prenosi primaocu usluge. To je pre svega iznos koji je dosuđen stranci (primaocu advokatske usluge), a koji advokat naplaćuje u ime i za računa stranke i prenosi stranci. 

Ako obveznik PDV-advokat potražuje neki iznos od primaoca advokatske usluge nakon okončanja pružanja usluge i izdavanja konačnog računa, ili je pak obveznik PDV-advokat dužan da primaocu advokatske usluge vrati određena sredstva koja nije trebao da naplati, primenjuju se pravila o povećanju, odnosno smanjenju osnovice za obračunavanje PDV i iznosa obračunatog PDV, iz člana 21. Zakona.