Poreski organ nadležan za utvrđivanje prava na poresko oslobođenje na osnovu kupovine prvog stana je Poreska uprava – organizaciona jedinica (filijala/ekspozitura) prema mestu gde se stan nalazi. Porez se, i u tom kontekstu pravo na poresko oslobođenje, utvrđuje na osnovu podataka iz poreske prijave, dokumentacije potrebne za utvrđivanje poreske obaveze, overene izjave kupca da kupuje prvi stan, i drugih dokaza da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog prava. 

Poreska prijava se podnosi na obrascu PPI-4. Podnosi je prodavac, kao lice koje je obveznik poreza po Zakonu, nezavisno od činjenice da li je kupac ugovorom preuzeo poresku obavezu. Podnosi se u roku od 30 dana od overe ugovora kod suda ili javnog beležnika. 

Uz prijavu se prilaže overena izjava kupca da kupuje prvi stan za sebe i određene članove domaćinstva, na obrascu IKPS-PPAP (Izjava kupca prvog stana da kupuje prvi stan za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva), koju kupac stana daje prodavcu

Kada na osnovu jednog ugovora kupac kupuje prvi stan, pri čemu se na strani prodavca pojavljuje više lica(suvlasnika na predmetnom stanu), kupac daje izjavu svakom od prodavaca za idealni deo koji od njega kupuje, za svrhu ostvarivanja srazmernog prava na poresko oslobođenje svakog od njih. Praktično, daje onoliko izjava koliko je prodavaca po tom ugovoru. 
Kada na osnovu jednog ugovora više lica kao kupci kupuju prvi stan (suvlasnici), svaki kupac daje izjavu prodavcu za idealni deo koji od njega kupuje. Praktično, prodavac pribavlja onoliko izjava koliko je kupaca koji kupuju prvi stan po tom ugovoru. 

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana nije uslovljeno podnošenjem poreske prijave sa potrebnom dokumentacijom u roku od trideset dana od nastanka poreske obaveze (rok od trideset dana nije prekluzivan). Takav stav čini se opravdanim obzirom da kupac često nije u mogućnost da potrebnu dokumentaciju pruži prodavcu u propisanom roku. Prema tome, ako obveznik poresku prijavu podnese posle roka od trideset dana od nastanka poreske obaveze, a pruži potrebne dokaze za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje - može prekršajno odgovarati zbog neblagovremenog podnošenja poreske prijave (ako taj postupak pokrene Poreska uprava), ali neće biti uskraćen za pravo na poresko oslobođenje. 

Ukoliko su ispunjeni svi propisani, uslovi, a kupac kupuje prvi stan u granicama obima za poresko oslobođenje, poreski organ će rešenjem utvrditi pravo na poresko oslobođenje prodavca kao obveznika poreza i evidentirati podatke u vezi sa poreskim oslobođenjem prilikom kupovine prvog stana od strane kupca. 

Ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi, a kupac kupuje prvi stan u površini većoj od propisanog obima prava na poresko oslobođenje, poreski organ će rešenjem utvrditi pravo na poresko oslobođenje prodavca kao obveznika poreza, u granicama obima prava u konkretnom slučaju, evidentirati podatke u vezi sa poreskim oslobođenjem prilikom kupovine prvog stana od strane kupca, a na razliku između površine odgovarajućeg i površine kupljenog stana uvrditi porez na prenos apsolutnih prava po stopi od 2,5 %.