Kada postoji predmet oporezivanja porezom na poklon (tj. kada je poklonoprimac na poklon primio stvar ili pravo koje je predmet oporezivanja, što znači da nije izuzeto od oporezivanja), poklonoprimac kao poreski obveznik podnosi poresku prijavu, nezavisno od toga da li postoji osnov za poresko oslobođenje. 

Naime, porez na poklon utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa, pa se i pravo na poresko oslobođenje utvrđuje rešenjem tog organa. Poklonoprimac kao poreski obveznik nema ovlašćenje da poresku prijavu u tom slučaju ne podnese ako smatra da postoji osnov za poresko oslobođenje.  

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na poklon podnosi se na obrascu PPI-a, u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze. Imajući u vidu zakonsku uređenost dana na koji nastaje poreska obaveza, proizvlazi da se poreska prijava podnosi: 
-na dan zaključenja ugovora o poklonu – rok za podnošenje poreske prijave: 30 dana od dana zaključenja ugovora o poklonu; 
-ako ugovor o poklonu nije zaključen u pisanoj formi -dan prijema poklona (30 dana od dana prijema);
-ko je na nepokretnosti koja je predmet poklona konstituisano pravo plodouživanja - dan prestanka tog prava (30 dana od dana prestanka prava plodouživanja); 
-ako se prema zakonu prodaja na poklon primljenih pokretnih stvari može vršiti samo na osnovu odobrenja nadležnog organa ili po proteku određenog roka – dan pravosnažnosti rešenja o dozvoli prodaje, odnosno dan prodaje stvari (30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o dozvoli prodaje, odnosno 30 dana od dana prodaje stvari) 
-kada poreska obaveza nije prijavljena ili je prijavljena neblagovremeno – dan saznanja nadležnog organa za poklon 

Podnošenje poreske prijave je dužnost poklonoprimca kao poreskog obveznika. Stoga se u prijavi, između ostalog, popunjavaju podaci o poklonoprimcu, kao licu koje je dužno da izmiri poresku obavezu. U ime i za račun poklonoprimca poresku prijavu može podneti i poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, odnosno zakonski zastupnik ili zastupnik po službenoj dužnosti. 

Poreska prijava se podnosi poreskom organu i to: 
-za nepokretnosti – prema mestu tih nepokretnosti 
-za pokretne stvari – prema mestu prebivališta, odnosno boravišta poklonoprimca-fizičkog lica, odnosno prema sedištu poklonoprimca-pravnog lica 
-za istovremeno primljene na poklon nepokretnosti i pokretne stvari – prema mestu prebivališta, odnosno boravišta poklonoprimca-fizičkog lica, odnosno prema sedištu poklonoprimca-pravnog lica 

Ako obveznik smatra da ima pravo na poresko oslobođenje po nekom od osnova propisanih ZPI, uz prijavu prilaže dokaze. Naime, teret dokazivanja činjenica od uticaja na ostvarivanje prava na poresko oslobođenje je na poreskom obvezniku.