Ukupan iznos mesečnih akontacija utvrđen je za 2015. godinu na red. br. 10.5. Obrasca PDP. Izmenu mesečnih akontacija obveznik vrši popunjavanjem Dela 11. Obrasca PDP – Podaci od značaja za izmenu mesečne akontacije i zaokružavanjem rednog broja 2. u zaglavlju Obrasca (izmena mesečnih akontacija). 

Deo 11. Obrasca PDP popunjava se, u skladu sa članom 6. Pravilnika, na sledeći način: 
 • 1. pod rednim brojem 11.1. – poreski period za koji se podnose podaci; 
 • 2. pod rednim brojem 11.2. – podatak o ostatku oporezive dobiti iskazanom na rednom broju 55. Obrasca PB1-Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ____ do ____ 201_. godine, propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, a saglasno članu 67. stav 1. Zakona prema kome osnovica za utvrđivanje akontacije poreza na dobit odgovara oporezivoj dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke; 
 • 3. pod rednim brojem 11.3. – stopa poreza na dobit; 
 • 4. pod rednim brojem 11.4. – obračunati porez (iznos sa rednog broja 11.2. pomnožen stopom sa rednog broja 11.3.); 
 • 5. pod rednim brojem 11.5. – podatak o umanjenju obračunatog poreza kao zbir iznosa sa red. br. 11.5.1. i 11.5.2; 
 • 6. pod rednim brojem 11.5.1. – iznos sa rednog broja 15. Obrasca PK-Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od ____ do ____ 201_. godine, propisanog Pravilnikom o poreskom bilansu, koji je podnet uz poslednji poreski bilans, a najviše do visine od 33%, odnosno 70% obračunatog poreza; 
 • 7. pod rednim brojem 11.5.2. – iznos sa rednog broja 13 Obrasca PK1-Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ____ do ____ 201_. godine, propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, koji je podnet uz poslednji poreski bilans; 
 • 8. pod rednim brojem 11.6. – umanjenje obračunatog poreza, koje se obračunava tako što se priznato umanjenje obračunatog poreza (zbir iznosa sa rednog broja 6. Obrasca SU-Srazmerni iznos ulaganja za period od ____ do ____ 201_. godine, propisanog Pravilnikom o poreskom bilansu I rednog broja 6. Obrasca SU 2-Srezmerni iznos ulaganja za period od ____ do ____ 201_. godine, propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa podeli sa 12 i pomnoži brojem meseci perioda za koji se podnosi poreska prijava za izmenu mesečne akontacije; 
 • 9. pod rednim brojem 11.7. – obračunati porez po umanjenju (iznos sa rednog broja 11.4. umanjen za iznose sa red. br. 11.5. i 11.6.); 
 • 10. pod rednim brojem 11.8. – mesečni iznos akontacija dobijen deljenjem sa rednog broja 11.7. brojem meseci poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava. 

Porez koji se, za svrhu izmene mesečne akontacije, utvrđuje u delu 11 Obrasca PDP, može se umanjiti po osnovu neiskorišćenog dela poreskog kredita, kao i po osnovu poreskog podsticaja kod ulaganja iz člana 50a Zakona. Na ovo umanjenje imaju pravo oni obveznici koji: 
 • -imaju neiskorišćen poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva po članu 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica i člana 48a istog Zakona; 
 • -su iskazali umanjenje obračunatog poreza za prethodni poreski period po osnovu tzv. podsticaja kod ulaganja (čl. 50A i 50b Zakona)

Poreska prijava podnosi se zajedno sa poreskim bilansom (Obrazac PB 1) najkasnije u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans.