Prema odredbi člana 61. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana (dalje ZPDG) prihodom od kapitala smatra se, između ostalog, uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe. Uzimanje iz imovine oporezuje se poreskom stopom od 15%, bez priznavanja normiranih troškova. 

Napominjemo da se uzimanje iz imovine društva, u smislu ZPDG, ponovo tretira kao prihod od kapitala počev od 1. januara 2016. godine. U periodu od 30. maja 2013. godine do 31. decembra 2015. godine, uzimanje iz imovine bilo je oporezivo kao drugi prihod iz člana 85. ZPGD.  

Propisivanjem da prihodi vlasnika po osnovu uzimanja iz imovine privrednog društva imaju tretman prihoda od kapitala, umesto drugog prihoda iz člana 85. ZPDG, povoljnije je za vlasnike društva koji ostvaruju prihod na ovaj način iz dva razloga: 

1. uzimanje iz imovine, kao prihod od kapitala, oporezuje se stopom od 15%, dok se kao drugi prihod oporezivao po stopi od 20%, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, ali je opet efektivna poreska stopa bila veća od 15%

2. što je mnogo važnije, prihod po osnovu uzimanja iz imovine kao prihod od kapitala ne uračunava se u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana, dok se prihod po osnovu uzimanja iz imovine uračunavao u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana u periodu kada je bio propisan kao drugi prihod iz člana 85. ZPDG.