U praksi je relativno čest slučaj kada obveznici PDV, domaća lica koja su ogranci ili stalne poslovne jedinice stranih kompanija, potražuju (naplaćuju) troškove poslovanja (npr. troškove zarade zaposlenih, zakupa poslovnog prostora, nabavke opreme i sitnog inventara i sl.) od svojih matičnih kompanija iz inostranstva. Često se kao sporno postavljalo pitanje poreskog tretmana prefakturisanja ovih troškova.  
 
U ovom slučaju potraživanje novčanih sredstava na ime nakande predmetnih troškova, najčešće nije predmet oporezivanja PDV, jer ne predstavlja naknadu ili deo naknade na promet dobara ili usluga koji je obveznik PDV izvršio matičnoj kompaniji u inostranstvu. Ipak, to zavisi od slučaja do slučaja, tako da je neophodno u svakom konkretnom slučaju utvrditi da li se radi o troškovima koji predstavljaju naknadu ili deo naknade za izvršeni promet dobara ili usluga, ili se radi o potraživanju novčanih sredstava po nekom drugom osnovu. 

Ako troškovi koji se prefakturišu predstavljaju naknadu ili deo naknade za izvršeni promet, poreski tretman zavisi od poreskog tretmana tog prometa. U suprotnom, ako ti troškovi ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za izvršeni promet, na iznos tih troškova se ne obračunava PDV. 

Strane kompanije često imaju poslovnu praksu da snose troškove poslovanja svojih ogranaka u inostranstvu. Tako se u praksi može desiti situacija da ogranak stranog privrednog društva koji je obveznik PDV (smatra se posebnim obveznikom u Republici Srbiji) prefakturiše troškove poslovanja matičnom privrednom društvu. Prefakturisanje navedenih troškova nije predmet oporezivanja PDV. Samo u slučaju kada se radi o naknadi za oporezivi promet usluge čijim mestom pružanja se smatra Republika Srbija, na iznos te naknade koji ogranak ili zavisno pravno lice potražuje od matičnog društva, obračunava se i plaća PDV. 
Slična situacija je i potraživanje naknade na ime troškova rukovođenja (menadžmenta) u slučaju kada matično društvo, u skladu sa svojom poslovnom praksom, troškove menadžmenta deli zavisnim društvima i ograncima. I u ovom slučaju se radi o pružanju usluge menadžmenta, koja se, prema mišljenju Ministarstva finansija, oporezuje prema mestu primaoca usluge.  

U skladu sa svim navedenim, zaključujemo da se u svakom konkretnom slučaju mora utvrditi da li se radi o potraživanju novčanih sredstava na ime naknade troškova bez obaveze primaoca tih sredstava da izvrši protivčinidbu u vidu prometa dobara i/ili usluga (u kom slučaju se PDV ne obračunava), ili se radi o potraživanju naknade ili dela nakande za izvršeni promet dobara ili usluga, u kojem slučaju se mora dalje utvrditi i da li je po osnovu tog prometa nastala poreska obaveza (da li je izvršen u Republici Srbiji i da li je oporeziv PDV) i ako jeste, ko je poreski dužnik u svakom konkretnom slučaju.