Kada obveznik PDV koji je izvršio oporezivi promet dobara i usluga i kojem primalac dobara i usluga nije izvršio plaćanje za taj promet, pokrene postupak za naplatu potraživanja, troškovi postupka (sudske takse i drugi sudski troškovi u postupku naplate potraživanja, troškovi advokatskih usluga i sl.) koje obveznik PDV zaračunava primaocu dobara ili usluga (tuženom) smatraju se troškovima iz člana 17. stav 2. tačka 2. Zakona.

S tim u vezi, obveznik PDV koji zaračunava troškove postupka za naplatu potraživanja nastalog po osnovu oporezivog prometa dobara i usluga, dužan je da u smislu odredbe člana 21. stav 1. Zakona, izvrši izmenu – povećanje osnovice za obračunavanje PDV za promet po osnovu kojeg je nastalo potraživanje, tj. da na iznos troškova koje zaračunava primaocu dobara i usluga obračuna i plati PDV po propisanoj poreskoj stopi. U tom slučaju obveznik PDV ima obavezu da izda dokument iz člana 15. Pravilnika o računima. 

Međutim, kada obveznik PDV ne zaračunava troškove postupka za naplatu potraživanja primaocu dobara ili usluga, već su ti troškovi odlukom suda dosuđeni obvezniku PDV - tužiocu, predmetni troškovi se ne smatraju troškovima iz člana 17. stav 2. tačka 2. Zakona, što znači da se ne uračunavaju u osnovicu za obračunavanje PDV. U tom slučaju obveznik PDV - tužilac ne obračunava PDV na iznos dosuđenih troškova niti izdaje dokument iz člana 15. Pravilnika o računima. 

U prvom slučaju se radi o situaciji u kojoj nije došlo do donošenja sudske odluke o troškovima postupka (npr. tuženi je izmirio obavezu nakon podnošenja tužbe), već obveznik PDV troškove vođenja postupka prefakturiše tuženom, što se smatra zaračunavanjem troškova postupka tuženom. Međutim, u slučaju kada je sud svojom odlukom dosudio troškove postupka obvezniku PDV - tužiocu, ti troškovi se ne smatraju delom naknade za obračunavanje PDV na promet dobara ili usluga po osnovu kojeg je nastalo sporno potraživanje (dakle troškove ne prefakturiše obveznik PDV - tužilac, već obaveza plaćanja predmetnih troškova nastaje na osnovu odluke suda).