Prefakturisanje zavisnih troškova prometa u slučajevima u kojima obveznik PDV naknado prefakturiše zavisne troškove izvršenog prometa, vrši se isto kao i prefakturisanje zavisnih troškova zakupa. To je npr. slučaj kod prefakturisanja troškova u vezi sa davanjem u zakup pokretnih stvari, prefakturisanja troškova eskonta menice, troškova kredita, osiguranja, prevoza, slanja opomene i sl.  

U svim navedenim slučajevima, kada se radi o trošku koji se zaračunava u vezi sa izvršenim prometom, radi se o povećanju osnovice za obračunavanje PDV, odnosno o povećanju naknade za izvršeni promet, ako se radi o prometu koji nije oporeziv PDV. 

Prefakturisanje troškova zakupa pokretnih stvari 
Na isti način kao i kod prefakturisanja troškova zakupa nepokretnosti, vrši se i prefakturisanje troškova zakupa pokretnih stvari. Prefakturisani troškovi dele sudbinu glavnog prometa i u pogledu poreskog tretmana, u pogledu iskazivanja u poreskoj prijavi PDV, kao i u pogledu prava primaoca usluge (zakupca) na odbitak prethodnog poreza.
 
Sa druge strane, u praksi se često dešava da je ugovorom o zakupu ugovoreno da određene troškove u vezi sa zakupljenom stvari snosi zakupodavac, a da ih inicijalno plaća zakupac. Tako npr. praksa je da troškove većih popravki zakupljene stvari (npr. motornog vozila) snosni zakupodavac. Ako zakupac izvrši popravku (sam ili angažujući drugo lice), a troškove popravke prefakturiše zakupodavcu, u suštini se radi o pružanju usluge od strane zakupca zakupodavcu. 
S tim u vezi, zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izvršene popravke (npr. po računu servisa ili za rezervne delove), ali i obavezu da na iznos koji potražuje od zakupodavca obračuna PDV. U tom slučaju obveznik PDV – zakupodavac izdaje račun iz člana 42. Zakona.