Karakterističan primer naknadnog prefakturisanja zavisnih troškova prometa u praksi je prefaktuirsanje zavisnih troškova zakupa nepokretnosti (najčešće poslovnog i stambenog prostora, ali ponekad i zemljišta). Naime, ugovorom o zakupu se najčešće ugovara da zakupac snosi troškove koji nastaju u vezi sa korišćenjem zakupljene nepokretnosti, kao što su troškovi električne energije, vode, komunalnih i telekomunikacionih usluga, troškovi poreza na imovinu...

S obzirom da se plaćanje zakupnine uglavnom zagovara na mesečnom nivou, kao i da se u tom slučaju usluga zakupa smatra pruženom poslednjeg dana kalendarskog meseca (kada zakupodavac izdaje račun za usluge za tekući mesec), a da računi za troškove nastale upotrebom nepokretnosti zakupodavac dobija tek narednog meseca, zakupodavac iznos predmetnih troškova naknadno prefakturiše kupcu. 

Imajući u vidu da svi sporedni troškovi koje zakupodavac zaračunava zakupcu predstavljaju deo naknade za uslugu zakupa, naknadno prefakturisanje troškova smatra se izmenom – povećanjem naknade za izvršeni promet usluge davanja u zakup nepokretnosti, a ako se radi o oporezivanju prometa usluge (kao kod davanja u zakup poslovnog prostora) i povećanje osnovice za obračunjavanje PDV za predmetni promet. 

Prefakturisanje zavisnih troškova zakupa nepokretnosti kada je promet predmetne usluge oporeziv PDV 
 
Davanje u zakup nepokretnosti prema Zakonu se smatra uslugom. Promet predmetne usluge je oporeziv PDV, osim ako Zakonom nije drukčije predviđeno. Prema tome, promet usluga davanja u zakup nepokretnosti oporeziv je PDV, osim ako se radi o prometu usluga davanja u zakup zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog) ili stanova za stambene potrebe. To znači da je oporeziv promet usluga davanja u zakup poslovnog prostora i drugih objekata (npr. industrijski objekti), kao i davanja u zakup stanova ako se ne koriste za stambene potrebe. Tako npr. ako obaveznik PDV daje u zakup stan pravnom licu, predmetni promet je oporeziv PDV, s obzirom da pravno lice ne može koristiti stan za stambene potrebe. 
U svim navedenim slučajevima, prefakturisanje zavisnih troškova zakupa podleže obračunavanju PDV, s obzirom da se radi o povećanju osnovice za promet usluga zakupa. Imajući u vidu da se za promet usluga davanja u zakup nepokretnosti koji je oporeziv PDV, PDV obračunava po opštoj stopi PDV, ista stopa PDV se primenjuje i za iznos troškova koji se prefakturišu, bez obzira na to da li se prefakturiše trošak dobara i usluga čiji promet je oporeziv po opštoj ili posebnoj stopi PDV. 
 
Tako npr. promet prirodnog gasa, vode i toplotne energije, kao i usluga odnošenja smeća oporezuje se po posebnoj stopi PDV, ali kada zakupodavac prefakturiše navede troškove zakupcu, na ukupan iznos tih troškova primenjuje se opšta stopa PDV od 20%. Imajući u vidu da obveznik PDV-zakupodavac vrši oporeziv promet usluge davanje u zakup poslovnog prostora, ima pravo da PDV obračunat po računima za električnu energiju, vodu, toplotnu energiju, prirodni gas, komunalne i telekomunikacione usluge i sl, odbije kao prethodni porez. To dalje znači da od zakupca potražuje samo iznos navedenih troškova, bez PDV obračunatog po računima, na koji obračunava PDV po stopi od 20%. 
 
Na isti način se vrši prefakturisanje troškova i u slučaju kada zakupac nije obveznik PDV ili je npr. fizičko lice. 
 
Prefakturisanje zavisnih troškova zakupa nepokretnosti kada je promet predmetne usluge oslobođen PDV 

Promet usluga davanja u zakup zemljišta, kao i stanova koje zakupac koristi za potrebe stanovanja, je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. Međutim, to nije jedini slučaj. Naime, PDV je oslobođen i npr. promet usluga davanja u zakup poslovnog prostora ili stanova za službene potrebe međunarodnih organizacija i diplomatskih i konzularnih predstavništava, pod uslovima propisanim Zakonom. Navedeno poresko oslobođenje je oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 
 
Prilikom prefakturisanja troškova zakupa koji je oslobođen PDV, PDV se ne obračunava i ne plaća. U zavisnosti od toga da li ima pravo na odbitak prethodnog poreza po računima za isporučena dobra i usluge (električnu energiju, vodu, prirodni gas, telekomunikacione i komunalne usluge i sl.) obveznik PDV-zakupodavac prefakturiše pun iznos troškova sa PDV ili iznos troškova bez PDV.
 
Kada se radi o davanju u zakup zemljišta, predmetna usluga, uključujući i eventualne prefakturisane troškove, oslobođena je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza.