Preduzetnik koji plaća porez na stvarni prihod podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od ____ do ____ 201__. godine koja je propisana Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Poreski bilans podnosi se na Obrascu PB2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine na način kako je propisano Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa Ii drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti. 

Poresku prijavu i poreski bilans preduzetnik podnosi poreskom organu na čijoj teritoriji je registrovano obavljanje delatnosti. Preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, dužan je da poresku prijavu i poreski bilans, sa tačnim podacima, podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

U slučaju kada preduzetnik započne obavljanje samostalne delatnosti u toku godine, dužan je da podnese poresku prijavu u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, kao i procenu mesečne akontacije poreza, odnosno opredeljenje da će isplaćivati ličnu zaradu, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa. 

Ukoliko obveznik u toku godine prestane, odnosno prekine obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno prekida obavljanja delatnosti.