Finansijsko računovodstvo obuhvata sve finansijske plasmane i poslovne promene po tom osnovu što je uređeno Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, koji je donet na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Ovim standardima u finansijskom računovodstvu uređena je klasifikacija finansijskih plasmana, odnosno hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata na dan bilansa. U pripremama za sastavljanje finansijskih izveštaja potrebno je u prvom redu proveriti da li je prilikom knjiženja poslovnih promena u toku godine pravilno vršena klasifikacija finansijskih plasmana, kako je to propisano Pravilnikom o Kontnom okviru u kojem su osnovni računi na kojima se iskazuju finansijski plasmani propisani u skladu sa MSFI.

Klasifikacija finansijskih plasmana u finansijskom računovodstvu u poslovnim knjigama treba da bude izvršena prema dva osnovna kriterijuma – prema ročnosti i prema nameni tih plasmana. U pogledu računovodstvenog obuhvatanja finansijskih plasmana, Pravilnikom o Kontnom okviru propisani su osnovni računi na kojima se ti plasmani iskazuju u vidu dugoročnih finansijskih plasmana ili kratkoročnih finansijskih plasmana. 

Kao što je pomenuto, klasifikacija računa propisanih Pravilnikom o Kontonom okviru na kojima se vode finansijski plasmani po sadržini poslovnih promena koje se na tim računima iskazuju, usklađena je sa navedenom klasifikacijom u računovodstvenim standardima koji su relevantni za priznavanje, procenjivanje i prikazivanje pojedinih vidova ulaganja u pojedinačnim finansijskim izveštajima pravnih lica.