Tržišna inspekcija je inspekcija koja je izvorno nadležna za nadzor nad primenom Zakona o trgovini i Pravilnika o evidenciji roba i usluga. Tržišna inspekcija obavlja poslove koji se odnose na: 
 • -tržišni nadzor, 
 • -staranje da se trgovina obavlja savesno, pošteno i slobodno u skladu sa zakonom, 
 • -tehnički nadzor kao nadzor nad usaglašenošću i bezbednošću neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu, 
 • -sprečavanje nelojalne konkurencije, 
 • -zaštitu potrošača, 
 • -zaštitu intelektualne svojine, kao i
 • -druge poslove. 

U svom radu ona primenjuje opšte i posebno (sektorsko) inspekcijsko zakonodavstvo, koga čini veliki broj zakona i drugih propisa u različitim oblastima i podoblastima trgovinskog poslovanja. Članom 54. Zakona propisano je da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši ministarstvo preko tržišnih inspektora, zatim jedinice lokalne samouprave preko komunalnih inspektora, kao i drugi državni organi u skladu sa svojim delokrugom, prema posebnim propisima. Navedene poslove nadzora jedinice lokalne samouprave obavljaju kao poverene poslove. 

Saglasno članu 51. stav 1. Zakona o državnoj upravi pri vršenju poverenih poslova državne uprave imaoci javnih ovlašćenja, u koje spadaju i jedinice lokalne samouprave kada im se povere poslovi državne uprave, imaju ista prava i dužnosti kao ograni državne uprave. U vršenju inspekcijskog nadzora, tržišni inspektor ima ovlašćenje, između ostalog, da: 
-vrši uvid u poslovne knjige, evidencije, isprave, elektronske dokumente, kao i u drugu dokumentaciju u vezi sa obavljanjem trgovine, 
-kopira poslovne knjige, evidencije, isprave i elektronske dokumente, koji su predmet nadzora. 

U slučaju utvrđivanja povrede zakona, tržišni inspektor je ovlašćen da rešenjem izrekne sledeće mere: 
 • -otklanjanja utvrđene nepravilnosti; 
 • -privremene zabrane prometa određene robe, odnosno vršenja određene usluge; 
 • -privremenog zatvaranja prodajnog objekta; 
 • -privremene zabrane obavljanja trgovine van prodajnog objekta; 
 • -oduzimanja robe.  
 
Pravilnikom o evidenciji roba i usluga je propisano da je evidencija o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u KEPU (Knjizi evidencije prometa i usluga) dostupna nadležnim organima nadzora i kontrole. Članom 7. Pravilnika propisano je da se KEPU vodi ažurno po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka, a tako da omogućava uvid i kontrolu prometa robe i usluga, po hronološkom redu. 
Za uredno i ažurno vođenje KEPU na način propisan ovim pravilnikom i za obezbeđenje njene dostupnosti odgovorno je lice koje se zadužuje robom: 
 • -poslovođa 
 • -šef odeljenja i
 • -preduzetnik. 

Članom 4. stav 3. i 4. ovog pravilnika predviđeno je da ako se KEPU vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i overeni, a radi dostupnosti evidencije nadležnim kontrolnim organima, vrši se dodatno odštampavanje podataka iz računara. Pored toga, Pravilnik u članu 2. utvrđuje da se evidencijom u smislu ovog pravilnika smatra i evidencija komisionih usluga koja je, između ostalog, dostupna nadležnim organima kontrole u prodajnom objektu, odnosno prodajnom mestu. 

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji u članu 130, kojim su uređene mere u toku poreske kontrole, propisano je da će poreski inspektor u toku poreske kontrole oduzeti robu, pored ostalog, u slučaju kada se vrši transport robe bez propisane dokumentacije (otpremnica, tovarni list, račun i sl.). U tom slučaju poreski inspektor oduzeće i prevozno ili drugo sredstvo kojim se roba transportuje, odnosno stavlja u promet, ako je vrednost robe veća od jedne trećine vrednosti tog sredstva. 

Prevozno ili drugo sredstvo oduzeće se i kada vrednost robe nije veća od jedne trećine tog sredstva, ako je ono, posle fabričke izrade, dodatno opremljeno posebnim prostorom za skrivanje ili tajno transportovanje robe. U toku poreske kontrole poreski inspektor može, uz potvrdu, privremeno oduzeti poslovne knjige, evidencije, drugu dokumentaciju ili isprave, do okončanja postupka poreske kontrole. 

Prema članu 131. istog zakona, poreski inspektor može u toku poreske kontrole poreskom obvezniku izreći zabranu vršenja delatnosti u trajanju do 60 dana ako utvrdi, između ostalog, da se delatnost obavlja tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza (otpremnica, faktura, izjava kupca i dr.). Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku izriče se za poslovne prostorije poreskog obveznika u kojima su u toku poreske kontrole utvrđene ove nepravilnosti.  

Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju propisano je da republički inspektor za drumski saobraćaj ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora, između ostalog, kontroliše otpremnice i druge dokumente u vezi sa obavljanjem prevoza stvari za sopstvene potrebe.