Sredstvo se priznaje u bilansu kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u pravno lice i ako to sredstvo ima cenu koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. Pošto se potraživanja realizuju u relativno kratkom periodu MRS 39 (okvir za pripremanje i sastavljanje finansijskih izveštaja) ne zahteva da se vrši njihovo diskonektovanje radi svođenja na neto sadašnju vrednost, osim u slučajevima kada je period naplate duži i opravdava takav postupak. Drugim rečima, potraživanja se u bilansu procenjuju (mere) po vrednosti koja je iskazana u originalnoj fakturi. 

Da bi potraživanje bilo iskazano u bilansu, neophodno je da bude verovatno da će to potraživanje bitii naplaćeno. Slobodno se može reći da procenjivanje potraživanja upravo čini procena verovatnoće naplativosti i potraživanja. Ako se za potraživanje oceni da je verovatno naplativo, biće iskazano u bilansu u punom iznosu, ako se oceni da je delimično naplativo njegova vrednost će putem ispravke biti svedena na naplativu vrednost, a ako se oceni da je verovatno nenaplativo, biće ispravljeno ili otpisano u celini.

Najčešći indikatori verovatne nenaplativosti potraživanja su:
  • - kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze
  • - nad kupcem je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije
  • - prilikom usklađivanja potraživanja i obaveza kupac ne priznaje iskazano potraživanje

Kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze je najčešći razlog zbog kojeg može doći do ispravke vrednosti, odnosno do obezvređivanja potraživanja. Pored ovih indikatora verovatne nenaplativosti treba uzeti u obzir i druge činjenice, kao i ranija iskustva vezana za pojedine kupce (npr. kupac je u blokadi ali se očekuje da će izmiriti svoju obavezu po izlasku iz blokade, kupac redovno kasni sa uplatama ali na kraju ipakplati, itd.).

Posle izvršenog popisa potraživanja, na osnovu popisnih lista pristupiti proceni naplativosti iskazanih potraživanja. Procena naplativosti vrši se na osnovu kriterijuma koji su utvrđeni računovodstvenom politikom (pravilnikom o računovodstvu).