Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmenjen je član 40. stav 1. tačka 5) tog zakona, kojim se uređuje oporezivanje porezom po odbitku prihoda od usluga koje nerezidentna pravna lica ostvaruju od domaćih pravnih lica. Ova izmena je počela da se primenjuje od 1. aprila 2018. godine. 

Prema starim pravilima koja su važila do kraja marta 2018. godine, predmet oporezivanja porezom po odbitku, između ostalog, je i prihod koji ostvari nerezidentno pravno lice od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike Srbije. Na osnovu tih pravila, sve usluge koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike Srbije jesu predmet oporezivanja porezom po odbitku. 

Ovakvo propisivanje predmeta oporezivanja porezom po odbitku izazvalo je mnoge poteškoće u primeni propisa i stvorilo je veliku pravnu nesigurnost kod poreskih obveznika. Naime, u praksi obveznici ne mogu uvek sa sigurnošću da utvrde da li prilikom isplate naknade za uslugu stranom licu treba da obračunaju i plate porez po odbitku ili ne. To je posebno slučaj sa uslugama koje strana pravna lica faktički pružaju u inostranstvu, ali se ne može sa sigurnošću utvrditi da li ih domaće pravno lice koristi u Srbiji ili inostranstvu, budući da ni Zakonom ni podzakonskim aktima nije bliže objašnjena navedena odredba. 

Takođe, ni pojam usluge, u smislu te odredbe nije nigde definisan, pa je često postojao problem u određivanju da li neka naknada koju domaće pravno lice plaća stranom pravnom licu predstavlja naknadu od usluge ili je u pitanju naknada koja se plaća po nekom drugom osnovu. S tim u vezi, mnogo puta smo pokušali da ukažemo da je ovakav način uređeivanja predmeta oporezivanja iz ugla osnovnih pravnih načela, kao i iz ugla pravne sigurnosti obveznika neprihvatljiv. Takođe, naši susedi Crna Gora i Hrvatska imaju preciznije odredbe i u skladu sa njihovim poreskim zakonima samo prihodi nerezidentnih pravnih lica, po osnovu tačno nabrojanih usluga oporezuju porezom po odbitku. 

Imajući u vidu navedeno, prema novoj odredbi člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Dakle, ovakvim propisivanjem značajno je sužen predmet oporezivanja (sa druge strane u manjoj meri je i proširen budući da će navedene usluge biti predmet oporezivanja bez obzira na to gde se pružaju ili koriste). Pored toga, Ministar finansija doneo je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku

Pravilnikom se bliže uređuju vrste usluga iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, po osnovu kojih nerezidentno pravno lice, osim nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica, koji se oporezuje porezom po odbitku. 

Na kraju je važno naglasiti da se nova pravila primenjuju počev od 1. aprila 2018. godine.