Obveznici doprinosa za PIO, prema članu 7. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, su osiguranici, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po zaključenim ugovorima sa poslodavcem, odnosno preko zadruge, osim lica do navršenih 26 godina života ako su na školovanju. 

Osnovicu doprinosa za PIO za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce, čini ugovorena naknada po tom osnovu, koja ne može biti manja od najniže osnovice, niti veća od najviše osnovice za plaćanje doprinosa. 

Stopa doprinosa za PIO, prema članu 44. stav 1, tačka 1) Zakona o doprinosima za obavezno socijano osiguranje, iznosi 26% zbirna stopa, odnosno 14% na teret primaoca naknade i 12% na teret isplatioca. 

Na prihode po osnovu ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske i studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života, a koje je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, umesto doprinosa za PIO po stopi 26% plaća se, prema članu 47. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, doprinos za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti, po stopi od 4% na najnižu osnovicu doprinosa, odnosno na bruto iznos naknade, ako je ta naknada veća od najniže osnovice.