Promet dobara i usluga koji je predmet oporezivanja PDV, oporeziv je PDV osim ako je za konkretan promet propisano poresko oslobođenje. Isti slučaj je i sa uslugama prevoza koje se smatraju pruženim na teritoriji Republike Srbije – za promet tih usluga obveznik PDV, odnosno poreski dužnik za promet tih usluga koji vrši strano lice, ima obavezu da obračuna PDV u skladu sa Zakonom, ako predmetni promet nije oslobođen PDV. 

Poreska oslobođenja kod prometa dobara i usluga propisana su odredbama čl. 24. i 25. Zakona. Međutim, poreska oslobođenja koja se mogu primeniti kod prometa usluga prevoza dobara jesu oslobođenja koja su propisana odredbama člana 24. Zakona, tj. poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 

Neka od opštih poreskih oslobođenja iz člana 24. Zakona mogu se primeniti i na usluge prevoza i ona su zajednička i kod usluga prevoza dobara i kod drugih vrsta prometa. To su usluge prevoza koje se vrše za službene potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija ili za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija (ako je ispunjen uslov uzajamnosti, odnosno ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom), kao i promet usluga prevoza koji je oslobođen PDV u skladu sa odredbama člana 24. stav 1. tač. 16a) – 16b) Zakona. 

Predmetna poreska oslobođenja nisu objektivna (u smislu da se odnose na oslobođenje prometa konkretne vrste usluga ili prometa dobara) već se vezuju za druge kriterijume (kome se promet vrši ili na koji način i iz kojih sredstava se finansira nabavka dobara i usluga), tako da se može primeniti na skoro sve vrste prometa dobara i usluga, pod opštim uslovima koji važe za ostvarivanje ovih poreskih oslobođenja. 

Kod prometa usluga prevoza dobara odredbama člana 24. stav 1. Zakona, propisano je više poreskih oslobođenja. Ta poreska oslobođenja nisu povezana sa međunarodnim prevozom robe ili sa unosom dobara u slobodnu zonu. S tim u vezi, predviđeno je poresko oslobođenje za promet usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara, usluga prevoza koje su u neposrednoj vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, kao i promet usluga prevoza koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu. 

Način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja za promet usluga prevoza kod uvoza, izvoza, tranzita i privremenog uvoza dobara, kao i usluga koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, propisani su Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.