Porezi i doprinosi koji se plaćaju na primanja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima zavise od statusa lica sa kojima je zaključen ugovor o ovim poslovima. Stoga se ova lica mogu svrstati u četiri grupe: 
1. nezaposlena lica i lica koja rade kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom; 
2. korisnike starosne penzije; 
3. lica koja su članovi omladinske ili studentske zadruge i koja imaju navršenih 26 godina života ili se ne nalaze na školovanju; 
4. lica koja su članovi omladinske ili studentske zadruge koja su na školovanju, a nemaju 26 godina života. 

Plaćanje poreza na naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova 

Prema članu 13. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana, zaradom u smislu ovog zakona, smatraju se i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. 

To znači da kada su u pitanju ugovorene naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima propisan je izuzetak i propisano je da naknade po ovom osnovu imaju poreski tretman kao i zarade, pa se na ugovorenu naknadu, plaća porez na zarade po stopi od 10%. Međutim, osnovica za obračun poreza na zaradu po osnovu privremenih i povremenih poslova, ne umanjuje se za iznos od 11.640,00 dinara (neoporezivi iznos). Ovo umanjenje se primenjuje samo kod obračuna poreza na zarade ostvarene po osnovu radnog odnosa i na ličnu zaradu preduzetnika. 

Na primanja po osnovu ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske i studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života, a koje je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i viskog obrazovanja, oporezuje se u skladu sa odredbama člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana. Naime, ova primanja za lica do navršenih 26 godina života ako su na školovanju, smatraju se drugim prihodima i zato se plaća porez na druge prihode, a ne porez na zarade. U ovom slučaju oporezivi prihod čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini 20%. na ovu osnovicu porez se obračunava po stopi 20%, a zatim se obračunati porez umanjuje za 40%.