Za razliku od vlasnika privrednog društa, preduzetnik nije uslovljen postojanjem dobiti, kako bi mogao da podiže novac sa poslovnog računa. Drugim rečima, preduzetnik može da podiže novac sa svog poslovnog računa, bez bilo kakvih poreskih posledica. 

U praksi se često postavlja pitanje da li preduzetnik koji vodi knjige ima pravo da na mesečnom nivou podigne novac sa svog poslovnog računa samo do iznosa mesečne osnovice koju obračunava i plaća akontacije poreza po osnovu prihoda od samostalne delatnosti. Takođe, postavlja se pitanje da li preduzetnik na kraju godine može da podigne novac sa poslovnog računa samo do iznosa ostvarene dobiti u bilansu uspeha ili oporezive dobiti iskazane u poreskom bilansu. 

Važno je napomenuti da su dobit iskazana u bilansu uspeha preduzetnika, kao i oporeziva dobit preduzetnika samo obračunske kategorije koje se dobijaju primenom računovodstvenih i poreskih propisa, a služe, pre svega, za potrebe utvrđivanja poreza na prihode od samostalne delatnosti. Dakle, dobit iskazana u bilansu uspeha preduzetnika ili oporeziva dobit iskazana u poreskom bilansu preduzetnika, nisu ni u kakvoj vezi sa pravom preduzetnika da raspolaže novcem sa poslovnog računa. 

Drugim rečima, preduzetnik može da podiže novac sa poslovnog računa i u slučaju da je u bilansu uspeha ili u poreskom bilansu iskazao poslovni, odnosno poreski gubitak, jer se podizanje novca sa poslovnog računa preduzetnika ne smatra isplatom dividende. 

Na primer, preduzetnik može u jednom poreskom periodu da vrši promet dobara i usluga u velikom obimu i da po tom osnovu ima veliku dobit iskazanu u bilansu uspeha i u poreskom bilansu, ali da na računu nema sredstva, jer su mu kupci nelikvidni i ne plaćaju svoje obaveze na vreme. U narednom poreskom periodu preduzetnik uspe da naplati veliki deo potraživanja nastalih u prethodnoj godini, te po tom osnovu ima određeni iznos novca na poslovnom računu. 

Međutim, u tom poreskom periodu preduzetniku je stao posao i ne ostvaruje nove prihode, te u bilasnu uspeha i u poreskom bilansu ima iskazan gubitak. Bez obzira na iskazan gubitak, preduzetnik može, bez bilo kakvih ograničenja u poreskim propisima da podiže gotovinu sa poslovnog računa. 

Jedino ograničenje postoji u smislu propisa kojima se uređuje platni promet. Naime, prema odredbama člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost, pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ograničenja, plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa. 

Po stavu 1. ovog člana, prilikom plaćanja mora se banci na uvid i overu podneti orginalna dokumentacija na osnovu koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja (rešenje, odluka, ugovor, račun i dr.). Izuzetak od ovog pravila, su sve isplate do iznosa od 150.000 dinara dnevno koje se mogu vršiti bez podnošenja ua uvid dokumentacije navedene u 1. stavu. 

Na osnovu svega navedenog, možemo zaključiti da preduzetnik može sa svog privatnog računa da podiže novac za privatne potrebe, bez plaćanja poreza po tom osnovu i nezavisno od dobiti iskazane u bilansu uspeha ili oporezive dobiti iskazane u poreskom bilansu. Jedino ograničenje propisano je navedenim odredbama predmetnog pravilnika.