Računovodstvene politike se definišu kao posebna načela, osnove, dogovori, pravila i praksa koje primenjuje poslovni subjekt pri sastavljanju i prezentovanju finansijskih izveštaja. 

Primeri računovodstvenih politika
  • - Model procenjivanja osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja (tropkovni model ili model revalorizacije)
  • - Model procenjivanja investicionih nekretnina (model nabavne vrednosti ili model fer vrednosti)
  • - Izabrana metoda za obračun uzlaza zaliha (FIFO, ponderisana prosečna cena, specifična identifikacija)
  • - Izabrana metoda za procenjivanje učešća u kapitalu povezanih pravnih lica (metoda nabavne vrednosti ili procena po tržišnoj vrednosti)
  • - Postupak evidentiranja rashoda kamata i drugih troškova pozajmljivanja (osnovni postupak – priznavanje na teret rashoda ili dopušteni alternativni postupak – uključivanje u vrednost sredstva koje se osposobljava za upotrebu)
  • - Metoda konsolidacije zajednički kontrolisanih pravnih lica (metoda učešća ili metoda proporcionalne konsolidacije)

Dosledna primena usvojenih računovodstvenih politika je važna jer omogućava uporedivost finansijskih izveštaja, koja je osnovna pretpostavka za njihovu tačnu analizu. Radi se o tome da korisnici finansijskih izveštaja moraju biti u mogućnosti da upoređuju finansijske izveštaje poslovnog subjekta kroz vreme kako bi identifikovali trendove u njegovom finansijskom položaju, uspešnosti poslovanja i novčanim tokovima.
U slučaju kada je izvršena promena računovodstvene politike, potrebno je novu računovodstvenu politiku primeniti retroaktivno i na prethodne periode , kao da se nova računovodstvena politika oduvek pimenjivala.
U tekućem periodu za efekte promene računovodstvene politike, ako su materijalno značajni, koriguje se početno stanje neraspoređene dobiti ranijih godina (konto 340) ili gubitka ranijih godina (konto 350). O promeni se moraju dati i odgovarajuća objašnjenja u napomenama uz finansijske izveštaje. Vrši se i korekcija finansijskog izveštaja za prethodni period i podnošenje izmenjenog poreskog bilansa i prijave za porez na dobit.
 
Knjigovodstvo Tio trade d.o.o.
Kumodraška 114, Voždovac
11010 Beograd

Tel.    011 2474 834
          011 2466  506
Fax:   011 2474 834