Porez na poklon utvrđuje nadležni poreski organ rešenje, osim u slučajevima kada je odredbom člana 21. ZPI propisano pravo na poresko oslobođenje (u tom slučaju rešenjem se utvrđuje da se porez ne plaća). 

Za svrhu oporezivanja porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon koji su primljeni u stranoj valuti, konvertuju se iz strane valute u dinar, na dan nastanka poreske obaveze, po kursu za konverziju iznosa iz strane valute u dinar uređenim zakonom kojim su uređeni poreski postupak i poreska adiministracija. 

Prema odredbama člana 32. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, transakcije u stranoj valuti iz kojih proizlazi oporezivanje konvertuju se u dinar: 

-po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan kada je transakcija obavljena, osim ako je poreskim zakonom drukčije uređeno; 

-po tržišnom kursu zasnovanom na objavljenim podacima o odnosu strane valute i američkog dolara, na dan kada je transakcija obavljena, ako Narodna banka Srbije ne raspolaže srednjim kursom te valute prema dinaru. 

Porez na poklon plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba protiv rešenja ne odlaže njegovo izvršenje.