S obzirom da se advokati i ortačka društva čiji su članovi advokati smatraju poreskim obveznicima u smislu Zakona, ova lica imaju i sva prava i obaveze poreskih obveznika, pa i pravo i obavezu da obavljaju PDV aktivnost. 

Obavljanje PDV aktivnosti podrazumeva obračunavanje i plaćanje PDV za izvršeni promet dobara ili usluga koji je oporeziv PDV, izdavanje računa u skladu sa Zakonom, podnošenje periodičnih poreskih prijava PDV i plaćanje PDV, vođenje evidencija o PDV, kao i pravo na odbitak prethodnog poreza, pravo na povraćaj i poreski kredit i druga prava i obaveze propisane Zakonom. 

Saglasno odredbi člana 38. stav 1. Zakona, obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV, u roku iz stava 1. ovog člana (stav 2. istog člana Zakona). 

Saglasno navedenom, advokat, odnosno ortačko društvo čiji su članovi advokati, koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Advokat, odnosno ortačko društvo čiji su članovi advokati može podneti evidencionu prijavu i u slučaju kada u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara. 

Prema tome, advokat koji je dužan da obavlja PDV aktivnost ili PDV aktivnost obavlja po sopstvenom opredeljenju ima sve obaveze (obračunavanje i plaćanje PDV, podnošenje poreskih prijava, izdvanje računa, vođenje evidencija i dr) i prava (pravo na odbitak prethodnog poreza, pravo na povraćaj, poreski kredit i dr.) koja su Zakonom propisana za poreske obveznike, tj. smatra se obveznikom PDV.

Prometom dobara i usluga iz člana 28. stav 1. tač 1) i 2) Zakona, smatra se promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV i promet dobara i usluga za koji je odredbama člana 24. Zakona propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Imajući u vidu da advokati vrše promet usluga u vezi sa obavljanjem advokature, tj. različitih usluga u oblasti pružanja pravne pomoći, ukupnim prometom advokata smatra se promet tih usluga koji se smatra izvršenim na teritoriji Republike Srbije. 

Važno je istaći da se u ukupan promet advokata uračunava sve ono što se smatra naknadom za promet advokatskih usluga, ali ne i iznosi koje advokat naplaćuje u ime i za račun drugog lica. Tako se npr. iznos novčanih sredstava koji advokat naplati u ime i za račun stranke i koji prenosi stranci, ne uračunava u ukupan promet advokata. 

Poreski period za koji obveznik PDV - advokat obračunava PDV, podnosi poreske prijave i plaća PDV, utvrđuje se prema opštim pravilima iz člana 48. Zakona, a rokovi u kojima obveznik PDV-advokat podnosi poreske prijave i plaća PDV utvrđuje se u zavisnosti od toga da li je mesečni obveznik PDV (u tom slučaju je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV 15 dana po isteku poreskog perioda) ili tromesečni obveznik PDV (u tom slučaju je rok 20 dana po isteku poreskog perioda).