Navedeno poresko izuzimanje otklanja mogućnost da se jedan isti prenos oporezuje i PDV-om i porezom na poklon. Kada određeni prenos bez naknade podleže plaćanju PDV, taj prenos nije predmet oporezivanja porezom na poklon. 

Naime, prema odredbi člana 4. stav 4. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost (Zakon o PDV) sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se svaki drugi promet bez naknade. Prema odredbi stava 5. tog člana, svaki drugi promet dobara bez naknade smatra se prometom dobara uz naknadu, pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvarno pravo na odbitak prethodnog poreza. 

S tim u vezi, obveznik PDV koji bez naknade daje dobra za koja je prilikom nabavke imao pravo na prethodni porez (na primer, koji poklanja svoj repromaterijal, svoju robu...), dužan je da prilikom tih prenosa obračuna i plati PDV. Kada poklonodavac – obveznik PDV obračuna i plati PDV – na poklonjene stvari i prava koja su predmet oporezivanja porezom na poklon ne podnosi se poreska prijava PPI-3 i ne plaća se porez na poklon, u skladu sa članom 14. stav 4. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu. 

Kada određeni prenos bez naknade ne podleže plaćanju PDV, taj prenos je predmet oporezivanja porezom na poklon – osim u slučajevima ako postoji drugi osnov za izuzimanje od poreza na nasleđe i poklon propisan članom 14. Zakona. Pri tome je nebitno da li je reč o prenosu na koji se PDV ne plaća zato što lice koje ga vrši nije obveznik PDV ili što je taj prenos oslobođen plaćanja PDV. Na primer, fizičko lice koje nije obveznik PDV poklonilo je drugom fizičkom licu svoj moped. Iako konkretni poklon mopeda ne podleže plaćanju PDV, taj poklon nije predmet oporezivanja porezom na poklon, jer je poklon mopeda izričito (članom 14. stav 6. ZPI) izuzet od oporezivanja porezom na poklon.