Od oporezivanja porezom na poklon izuzet je poklon novca, prava, odnosno stvari koja su predmet oporezivanja porezom na poklon, osim nepokretnosti, koji poklonoprimac primi na poklon, od istog lica, za vrednost do 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini. 

Pri tom je nebitno da li je ta vrednost poklona od istog poklonodavca ostvarena odjednom ili u obročnim otplatama (na primer, ako je poklonoprimac ostvario poklon od 20.000 dinara, potom 30.000 dinara, a potom 40.000 dinara – ne postoji obaveza podnošenja poreske prijave). 

Ako jedno lice od više poklonodavaca primi poklon pri čemu je primljeni iznos od svakog konkretnog poklonodavca manji od neoporezivog iznosa, poreska prijava se ne podnosi i porez na poklon se ne plaća. Dakle, posmatra se vrednost poklona u odnosu na poklonodavca koji ga je učinio, a ne zbirna vrednost svih poklona koje je jedan poklonoprimac primio od svih poklonodavaca u kalendarskoj godini. 

Poklon udela u pravnom licu, hartija od vrednosti, mopeda, motokultivatora, traktora, radnih mašina, državnih vazduhoplova i vazduhoplova bez sopstvenog pogona 

Sticanje bez naknade udela u pravnom licu, hartija od vrednosti, mopeda, motokultivatora, traktora, radnih mašina, državnih vazduhoplova i vazduhoplova bez sopstvenog pogona izuzeto je od poreza na nasleđe i poklon, nezavisno od toga: 

-da li je sticalac pravno ili fizičko lice, 

-vrednosti tih pokretnih stvari (izuzeto je i kada je njihova vrednost veća od 100.000 dinara) 

-da li je na prenos bez naknade po osnovu poklona (sa poklonodavca na poklonoprimca) plaćen PDV ili ne.