U skladu sa članom 17.stav 6 Zakona o računovodstvu na predlog Agencije za privredne registre doneto  je Pravilnik o načinu vođenja i sadržini registra pružalaca računovodstvenih usluga. Zakon stupa na snagu 3.jula 2020, a Registar počinje sa radom 1.januara 2021. a rok za upis je do 1.januara 2023.godine.

Član 17. Zakona o računovodstvu predviđa da Registar vodi Agencija za privredne registre. Agencija za privredne registre ima obavezu da jednom godišnje izveštava nacionalnu komisiju o pitanjima koja se tiču Registra.

Pravna lica čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga je u obavezi da uskladi svoje poslovanje sa Zakonom i upišu se u Registar u predviđenom roku.

Uslovi za upis u Registar:

Osnovni uslov za upis u Registar da parvno lice ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa Zakonom koju izdaje Komora pravnom licu a uslovi koje pravno lice mora da ispuni su:

-        Da pravno lice ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga

-        Da osnivač odnosno stvarni vlasnik nije pravnosnažno osušen za krivično delo

-        Da u radnom odnosu ima minimum jednog zaposlenog sa punim radnim vremenom koji ima profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne članice računovođa.

Način vođenja registra:

Članom 3. Pravilnika  je propisano da se Registra vodi jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u kojoj se u skladu sa Zakonom evidentiraju podaci.

Registar predstavlja javnu knjigu, a podaci se vode prema matičnom broju pravnog lica i dostupni su na stranici Agencije za privredne registre, redovno se ažuriraju i  moraju biti uneti u skladu sa Zakonom.

Ovi podaci se čuvaju trajno, a Registar sadrži sledeće podatke:

-        Osnovne podatke o pružaocu računovodstvenih usluga

-        Podatke o dodeljivanju i oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

-        Podatke o zaposlenom koji je ovlašćeni računovođa kod datog pravnog lica sa punim radnim vremenom

-        Podatke o pravnim licima koji su u vezi sa pružaocem računovodstvenih usluga

-        Podatke o brisanju iz Registra, datumima

Upis podataka u Registar:

Član 6. Pravilnika predviđa da Komora balgovremeno, bez zakašnjenja dostavlja Agenciji za privredne registre rešenje o davanju ili uzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga. Ovi podaci dostavljaju se putem posebne aplikacije.

Agencija za privredne registre je dužna da najkasnije jedan dan nakon prijema rešenja od Komore za upis ili brisanje iz Registra.

Posebna aplikacija Agencije:

Podaci iz zahteva iz člana 6. do 9.  Pravilnika unose se u posebnu apilakciju Agencije, a moraju se dostaviti korišćenjem frmata datoteke Extesible Markup Language XML 1.0 u skladu sa specifikacijom W3C međunarodne organizacije.

Kod rešenja za davanje odnosno oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, pravno lice može da dostavi uz zahtev a koristi format datoteke: Portable Document Format.

Javno obajvljivanje podataka i dokumenata:

Svi podaci pravnog lica koje je ovlašćeno za pružanje računovodstvenih usluga biće objavljeni javno na sajtu Agencije za privredne registre i to sledeći podaci:

-        Poslovno ime

-        Adresa sedišta

-        Šifra pretežne delatnosti

-        PIB

-        Pravna forma

-        Podaci o zastupnicima

-        Podaci o članovima pružaova računovodstvenih usluga

-        Podaci o direktorima

-        Podaci o stvarnim vlasnicima

U skladu sa tim Agencija za privredne registra ima obavezu da jenom nedeljno obaveštava Komoru o svim promenama u Registru.