Jedno od čestih pitanja u praksi je da li rezidentno pravno lice dividende može da isplati osnivaču nerezidentnom pravnom licu svog osnivača, nerezidentnog pravnog lica, budući da osnivač rezidentnog pravnog lica tvrdi da on nije stvarni vlasnik dividendi, već da je osnivač osnivača rezidentnog pravnog lica?

Ako uzmemo u obzir da je rezidentno pravno loce 100% u vlasništvu nerezidentnog pravnog lica A. Nerezidentno pravno lice A, u matičnoj državi rezidentnosti ne vrši nikakvu privrednu delatnost niti ima zaposlene radnike, jedina aktivnost nerezidentnog pravnog lica je da drži akije svog osnivača nerezidentnog pravnog lica B. Nerezidentno pravno lice B u matičnoj državi obavlja značajnu delatnost i angažuje preko 400 zaposlenih.

Ako uzmemo u obzir da lice A samo drži dividende osnivača a ne obavlja delatnost u istoj zemlji jer su oba lica rezidenti iste države, proističe sledeći odgovor.

Ako uzmemo u obzir da nisu jasni razlozi zbog kojih bi nerezidentna lica A i B pristupila napred opisanom aranžamanu i zbog čega nerezidentno pravno lice Ane bi jednostavno , od rezidentnog pravnog lica primilo dividende koje bi potom isplatilo nerezidentnom pravnom licu B. Dividende se smatraju dohodkom akcionara, iao se tehički mogu isplatiti i drugom licu.

U skladu sa Zakonom Republike Srbije ne postoji nikakva smetnja da lice A koje ne obavlja nikakvu delatnost ne poseduje akcije po čemu ima pravo na isplatu dividendi, osim u slučaju kada to može da se zloupotrebi, gde je slučaj da svarne akcije prima njegov agent u ime stvarnog vlasnika.

Sa pravne tačke gledišta nije u potpunosti jasno na koji način bi se mogla pravdati  isplata dividendi  nerezidentnom pravnom licu B, a ne neposredno pravnom licu A.

Nerezidentno pravno lice A( 100% vlasnik rezidentnog pravnog licakoje mu po tom osnovu isplaćuje dividende bi, ako je to u skladu sa domaćim poreskim propisima svoje pravo na isplatu dividendi  posebnom transakcijom moglo da prenese na svog osnivača u kom slučaju onda ne bi bilo sporno da je stvarni vlasnik nerezidentno pravno lice B. U suprotnom nije logično da novčani iznos koji, u konkretnom slučaju rezidentno pravno lice isplaćuje može, za poreske svrhe, smatrati dividendom ukoliko taj iznos  nije isplaćen neposredno osnivaču isplatioca.